Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 26313VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

 • -

  het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • -

  het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

overwegende:

 • -

  dat een inerne aanvraag is ontvangen voor het aanwijzen van een 60km/uur wegvak Knijpslaan Kolham, volgens bijgaande tekening;

 • -

  dat het betreffende wegvak Knijpslaan Kolham in beheer en eigendom is van de gemeente Midden-Groningen;

 • -

  dat op de Knijpslaan Hoogezand een maximum snelheid geldt van 80 km/uur;

 • -

  dat dit herstel is van het hiaat in het verkeerssysteem, waarbij de Knijpslaan niet is meegenomen in het Duurzaam Veilig uitvoeringsprogramma en niet bij de uitvoering van de aanleg van de rotondes;

 • -

  dat om de herkenbaarheid en veiligheid het noodzakelijk is 60km/uur aan te duiden;

 • -

  dat door het aanduiden van 60km/uur zone de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet wordt geschaad;

 • -

  dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW en deze op 28-03-2019 (ingekomen 08-04-2019) akkoord is gegaan met de voorgestelde verkeersmaatregel;

 • -

  dat geen asmarkering of rjibaanscheiding mag worden toegepast;

 • -

  gezien het vorenstaande de bebording en markering overeenkomstig bijgevoegde tekening gerealiseerd kan worden.

B E S L U I T E N:

-Aanwijzen 60km/uur wegvak Knijpslaan te Kolham.

Dit besluit te realiseren door plaatsen van verkeersborden volgens het model A1 (60) als bedoeld in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening.

Hoogezand, 3 mei 2019, zaaknummer: 2019-011042

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met een regelverwijzing in het eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 8 mei 2019 tot en met 19 juni 2019.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

Verkeersbesluit aanwijzen 6 0km/uur wegvak Knijpslaan te Kolham .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van een 60km/uur wegvak aan de Knijpslaan te Kolham. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

 • a.

  De naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  De gronden van het bezwaar.

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlagen:

-Tekening “Verkeersbesluit 60km/uur wegvak Knijpslaan te Kolham.