Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2019, 2617OverigONTWERPBESLUIT ONTTREKKING AAN DE OPENBAARHEID VAN WEGEN: GEDEELTE ROIJENDIJK TE MILL

Logo Mill en Sint Hubert

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MILL EN SINT HUBERT

 

Gelet op:

• het bepaalde in de artikelen 7 en 9 van de Wegenwet;

• het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 160, eerste lid aanhef en onder b van de Gemeentewet;

 

OVERWEGENDE:

 

• Dat de Roijendijk in het buitengebied van Mill ligt in eigendom en beheer is bij de gemeente Mill en Sint Hubert;

• Dat een gedeelte van de Roijendijk onttrokken moet worden aan de openbaarheid van wegen;

• Dat door de ontwikkeling van het inrichtingsplan Peelkanaal de functie van een gedeelte van deze weg verdwijnt;

• Dat het gedeelte van de weg Roijendijk tussen Hoogedijk en Schippersdijk geen directe of indirecte ontsluiting biedt voor aanliggende landbouwpercelen, woningen of bedrijven;

• Dat ten behoeve van de realisatie van dit inrichtingsplan dit weggedeelte moet worden verwijderd en dat dit alleen mag als dit weggedeelte niet meer openbaar is;

• Dat uit vooronderzoek blijkt dat bij de onttrekking van dit weggedeelte geen belangen van direct betrokkenen onevenredig worden geschaad;

 

ONTWERPBESLUIT

 

1. Spreken op grond van vorenstaande overwegingen het voornemen uit om een gedeelte van De Roijendijk aan de openbaarheid te onttrekken, zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

2. Voor de totstandkoming van het onttrekkingsbesluit toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

3. Het definitieve besluit voor het onttrekken aan de openbaarheid aan de gemeenteraad voor te stellen.

 

PROCEDURE

 

Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 16 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn zienswijzen naar voren brengen.

 

burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

 

J.P.P.S. Ruyters

 

ing. A.A.M.J. Walraven

secretaris

 

burgemeester

 

 

 

MEDEDELINGEN:

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u binnen een termijn van zes weken na het publiceren van dit besluit een zienswijze indienen. Uw zienswijze dient de datum te bevatten en dient te zijn ondertekend. De zienswijze moet tenminste uw naam en uw adres bevatten, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden waarom u het er niet mee eens bent. Deze zienswijzen kunnen indien gewenst ook mondeling worden ingebracht. Het correspondentieadres is: College van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert. Postadres: Postbus 7 5360 AA Grave.

 

 

 

Bijlage

Tekening behorende bij ontwerpbesluit wegonttrekking gedeelte Roijendijk te Mill

 

situatietekening: tussen dwarslijnen in rood het wegvak aangegeven dat aan de openbaarheid wordt onttrokken

 

opmerking:

Vanaf de aansluiting Hoogedijk blijft de eerste 20 meter beschikbaar om zo incidenteel vrachtverkeer de gelegenheid te geven om te kunnen keren.