Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenkumStaatscourant 2019, 26166Ruimtelijke plannenKennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’

Logo Renkum

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplan wordt voorbereid: ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’.

 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Op de locatie staat al een woning met diverse grote bijgebouwen. Die zullen worden gesloopt. Daarvoor komt een duurzame nieuwe woning van één laag met een kleine kap met grasdak.

De nieuwe woning wordt iets verschoven op het woonperceel (richting het westen) en iets verder van de straat af. Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de bijzondere vorm (driehoekig) en de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk.

Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan blijft liggen zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Bram Streeflandweg 56 ligt de nieuwe woning iets meer dan 50% buiten het bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Overigens is de locatie van de nieuwbouw al grotendeels bebouwd met een, te slopen, bijgebouw bij de huidige woning.

 

Het plangebied ligt aan de weg Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen Renkum sectie B, nummer 3234 en nummer 3875 (deels). De locatie sluit aan de noordkant aan op de Bram Streeflandweg/Nieuwe Fluitersmaatscheweg. In het westen en zuiden liggen weilanden. Aan de oostzijde ligt een terrein braak waar binnenkort nieuwe woningen worden gebouwd.

 

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien van het voornemen het bestemmingsplan te gaan wijzigen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd kunt u stukken inzien. De verwachting is dat het bestemmingsplan over twee tot circa vijf weken ter inzage wordt gelegd.