Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 januari 2019, nr. 2018-0000818460 houdende de wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007, 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 8, derde lid, aanhef en onderdeel a, en 23, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 en de artikelen 3, eerste lid, aanhef en onderdeel k, en 10 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, vierde lid, onderdeel k, vervalt ‘en de Sociale Verzekeringsbank’.

B

Artikel 6, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. het vervullen van de rol van eigenaar van de Sociale Verzekeringsbank, met dien verstande dat de secretaris-generaal de plaatsvervangend secretaris-generaal vervangt bij diens afwezigheid of verhindering.

ARTIKEL II

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. het ondersteunen van de secretaris-generaal in de rol van eigenaar van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en plaatsvervangend secretaris-generaal in de rol van eigenaar van de Sociale verzekeringsbank, het sturen op ICT-brede vraagstukken, het maken van prestatieafspraken met de uitvoeringsorganisaties, het bewaken van de realisatie daarvan en -indien nodig- optreden;

ARTIKEL III

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4, onderdeel d, komt te luiden:

  • d. het zorgdragen voor het coördineren van en het ondersteunen van de secretaris-generaal in de rol van eigenaar van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de plaatsvervangend secretaris-generaal in de rol van eigenaar van de Sociale verzekeringsbank;

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 januari 2019

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Gegeven de grootte van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank, het maatschappelijk belang van hun taak en de politieke dynamiek rondom deze organisaties, dient de eigenaarsrol van deze zelfstandige bestuursorganen op een stevige, duidelijke en intensieve wijze te worden ingevuld. Door het eigenaarschap van de Sociale verzekeringsbank bij de plaatsvervangend secretaris-generaal te beleggen, ontstaat er ruimte om de eigenaarsrol ten aanzien van beide zelfstandige bestuursorganen op strategisch en bestuurlijk niveau ten volle te blijven invullen en wordt voorkomen dat één van de organisaties meer prioriteit krijgt dan de ander. Tegelijkertijd is met de eigenaarsrol bij de plaatsvervangend secretaris-generaal de rol qua gezag en functie nog steeds belegd op hoog ambtelijk niveau, zodat sprake blijft van gelijkwaardigheid tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. De secretaris-generaal blijft verantwoordelijk voor het vervullen van de rol van eigenaar van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal vervangen elkaar bij afwezigheid.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven