Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 2600Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Transformatorstation Meeden

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Transformatorstation Meeden vanaf vrijdag, 18 januari 2019 zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het plan

Aan de zuidoostzijde van Meeden, op de hoek van de Wethouder L. Veenmanweg en de Beneden Veensloot, bevindt zich het transformatorstation Meeden. Het station bestaat uit een 110kV, 220kV en een 380kV gedeelte en is eigendom van TenneT en Enexis.

 

Vanwege de toename in het transport van elektriciteit tussen Nederland en Duitsland wordt de komende jaren de 380kV lijnverbinding opgewaardeerd, waarmee de transportcapaciteit toeneemt. Vooruitlopend hierop dient op het 380kV gedeelte van het station een nieuwe dwarsregeltransformator te worden geplaatst. Hiermee kan de stabiliteit in het hoogspanningsnet worden gegarandeerd.

 

Voor het gehele transformatorstation is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het huidige bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde 2013 bevat voor het station namelijk enkele omissies die moeten worden verholpen. Zo ontbreekt een bouwvlak en komen de bouwregels niet overeen met de feitelijke situatie op het station.

 

Voor zowel de uitbreiding van het station als het herstellen van de omissies is een bestemmingsplan opgesteld.

 

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan Transformatorstation Meeden en bijbehorende stukken kunt u inzien van vrijdag, 18 januari 2019 tot en met donderdag, 28 februari 2019. Tijdens deze periode is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmee380kVstation-on01. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook bekijken via de gemeentelijke website www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Meeden. Daarnaast kunt u een papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan inzien bij het Contactplein van het gemeentehuis te Hoogezand (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

 

Reageren op het plan (indienen zienswijze )

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2018-007623. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Beroep

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt indienen als u:

- tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp bestemmingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest;

- belanghebbende bent.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.