Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2019, 25922Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 april 2019, nr. Min-BuZa.2019.3401-13, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 31 augustus 2015, nr. DSO/GA-213/15, tot vaststelling van een subsidieplafond voor toepassing van de beleidsregels SRGR Partnerschappen 2016–2020 (Tweede wijziging subsidieplafond flexibel fonds)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 31 augustus 2015, nr. DSO/GA-213/15, tot vaststelling van een subsidieplafond voor toepassing van de beleidsregels SRGR Partnerschappen 2016–20201 wordt als volgt gewijzigd:

A

In het derde lid wordt ‘2020’ vervangen door ‘2018’.

B

Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. Ten laste van het plafond is voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 € 2.500.000 beschikbaar voor nader te identificeren activiteiten, in het licht van actuele behoeften en met het oog op uitbreiding van succesvolle of veelbelovende activiteiten of innovaties.

C

In het zesde lid (nieuw) wordt de zinsnede ‘Bij de toepassing van het vierde lid’ vervangen door ‘Bij de toepassing van het vijfde lid’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs