Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 25583VerkeersbesluitenVerkeersbesluit blauwe zone poort Halfweg

Logo Heerhugowaard

INT19-1891

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van leefbaarheid van het gebied, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om op het parkeerterrein achter Poort Halfweg tijdens winkeltijden een blauwe zone in te stellen.

Het gaat om de volgende maatregel:

•Het instellen van een parkeerschijf zone op het parkeerterrein achter Poort Halfweg (op bijgevoegde schets is de situatie weergegeven).

Met het bovenstaande wordt beoogd de beschikbare parkeerplaatsen zo goed mogelijk te gebruiken.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positiefop het voorgenomen besluit middels e-mail van 15 oktober 2018.

Belangenafweging (Awb-procedure)

Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit opgenomen in het definitieve besluit. Wel is besloten om ontheffingen te gaan verstrekken voor de parkeerschijfzone. Dit wordt geregeld in de nadere regels van de parkeerverordening.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om een parkeerschijf zone in te stellen op het parkeerterrein achter Poort Halfweg.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk E Parkeren en Stilstaan

Bordnummer Omschrijving

E10 met OB201p Begin parkeerschijf zone met onderbord (10 – 20h)

E11 Einde parkeerschijf zone

H.Brouwer

Heerhugowaard, 30 april 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

MEDEDELINGEN