Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2019, 25474VerkeersbesluitenTijdelijk gesloten verklaren Kerkweg en ’t Ouwe hof in Hensbroek VERKEERSBESLUIT

Logo Koggenland

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

NUMMER 301

ZAAKNUMMER ZK19001619

*D19.005593*

D19.005593

 

 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Dat op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019 een beddenrace en een rommelmarkt worden georganiseerd in Hensbroek;

Dat deze evenementen deels op de openbare weg plaatsvinden, te weten op de Kerkweg en ’t Ouwe hof;

Dat in verband met de verkeersveiligheid het noodzakelijk in deze wegen, vanwege de evenementen, tijdelijk af te sluiten voor het verkeer;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

 

B E S L U I T: Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de Kerkweg en ’t Ouwe Hof te Hensbroek, tijdelijk deels gesloten te verklaren voor het verkeer, door plaatsing van borden conform model C1 van bijlage I van het RVV 1990. Eén en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit horende tekening (D-500-275).

De gedeeltelijk geslotenverklaring van de Kerkweg geldt op zaterdag 15 juni 2019 van 19:00 uur tot 21:00 uur. Op zondag 16 juni 2019 geldt een tijdelijk geslotenverklaring van ’t Ouwe hof van 12:00 uur tot 19:00 uur.

 

Dit besluit wordt 3 mei 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

 

Koggenland, 1 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Teammanager Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.