Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 25399VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit parkeerverbod Zuiddijk te Langeweg

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de Zuiddijk een erftoegangsweg is en gelegen binnen de bebouwde kom van Langeweg;

 • 2.

  dat de weg in beheer en onderhoud is van de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat op het westelijk deel van de Zuiddijk in Langeweg (huisnr 44 t/m 62) nu aan beide zijden van de weg geparkeerd mag worden;

 • 4.

  dat de naburige landbouwbedrijven regelmatig geklaagd hebben dat de Zuiddijk moeilijk toegankelijk is wanneer aan beide zijden geparkeerd wordt;

 • 5.

  dat dit probleem als landbouwknelpunt is opgenomen in het "Uitvoeringsprogramma knelpunten wegen buitengebied en schoolfietsroutes";

 • 6.

  dat bewoners aangeven dat ze hun auto moeten verplaatsen als er een breed landbouwvoertuig voorbij komt;

 • 7.

  dat er plannen zijn voor het realiseren van vier woningen in de Zuiddijk naast huisnummer 41 en deze plannen zijn meegenomen in de parkeerdiscussie;

 • 8.

  dat het instellen van een parkeerverbod bij de oneven huisnummers wenselijk is en op redelijke afstand (op het plein en langs de parallelweg) voldoende parkeercapaciteit is;

 • 9.

  dat er voor dit parkeerverbod draagvlak is bij de bewoners en dat hierdoor de doorrijd breedte 4,50 meter wordt;

 • 10.

  dat deze maatregel – met verwijzing naar artikel 2, van de Wegenverkeerswet 1994 – gewenst is voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 11.

  dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 12

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

 •  

 

Besluiten

 • 1.

  het instellen van een parkeerverbod in de Zuiddijk te Langeweg vanaf hoek Kloosterlaan / Zuiddijk tot Zuiddijk 47, zulks door het plaatsen van de verkeersborden E1 .

Zevenbergen, 14 mei 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze

S.P. van der Putten

Teamleider Team Infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.