Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 25273Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg langs het spoor in Baflo

Logo Het Hogeland

Burgemeester en Wethouders van Het Hogeland hebben een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) verleend voor:

 

Baflo • Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg langs het spoor in Baflo (24 april 2019).

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, van deze gelegenheid tot het indienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt.

 

Beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening.

Vanaf 9 mei 2019 t/m 19 juni 2019  bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, sectie Bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

• die tijdig hun zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;

• aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen of niet tijdig zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 20 juni 2019. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.