Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 25240OverigGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 114 Heerhugowaard, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, m.e.r. – beoordelingsbesluit, besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat de gemeenteraad van Heerhugowaard in haar vergadering van 26 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ gewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken heeft van 13 juli tot en met 23 augustus 2018 voor eenieder als ontwerp ter inzage gelegen.

Aanleiding en doel

Bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ maakt de ontwikkeling van een appartementencomplex met daarin maximaal 60 woningen mogelijk op de hoek van de Stationsweg en de Nijverheidsstraat in Heerhugowaard. Naast de appartementen krijgt het gebouw een plint met daarin ruimte voor 200m2 kantoor (zonder baliefunctie), alsmede bijbehorende parkeervoorzieningen op het achterterrein. Het gebouw is trapsgewijs opgebouwd waarbij het gebouw in hoogte oploopt richting de hoek Stationsweg/Nijverheidsstraat. De hoogte van het gebouw varieert van 14 meter (aan de kant van het kanaal) tot een accent van 27 meter hoog (op de hoek van de Stationsweg en Nijverheidsstraat).

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

In de vaststellingsfase zijn wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen en aanpassingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar de bijlagen Nota van Beantwoording Zienswijzen en Staat van Wijzigingen, die onderdeel uitmaken van het vaststellingsbesluit en die zijn opgenomen als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan.

M.e.r. beoordelingsbesluit

Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldingsnotitie opgesteld, die als bijlage in het bestemmingsplan ‘Stationsweg114’ is opgenomen. Op grond van deze aanmeldingsnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders op 27 maart 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’, aangezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘ belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van het te realiseren bouwplan hoger is dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Ten behoeve van de ontwikkeling heeft het college op 5 februari 2019 een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder genomen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ligt gedurende 6 weken, met ingang van 8 mei tot en met 18 juni 2019 voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Het vastgestelde bestemmingplan is tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam ‘Stationswegweg 114 invult, wordt u direct naar de stukken geleid.

Instellen beroep

Binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd kan tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede tegen het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:

 

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan

hebben ingediend;

  • 1.

    belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad of tegen het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken;

  • 2.

    iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt met het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit.

 

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

 

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op grond hiervan dienen alle beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van een eventueel ingediend beroep versneld. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

19OV22s