Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoirleStaatscourant 2019, 25155Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan Dorpsplein 18 (Riel).

Logo Goirle

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 9 mei 2019 het ontwerp-bestemmingsplan "Dorpsplein 18" (NL.IMRO.0785.BP2018002Dorpsplei-ow01) gedurende zes weken (tot en met 19 juni 2019) voor een ieder ter inzage ligt.

Doel, ligging en begrenzing

Het plan voorziet in de mogelijkheid tot het realisering van maximaal 5 appartementen met de mogelijkheid van gemengde functies (wonen, horeca en kantoor) op de begane grond. Het plangebied betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie F, nummer 1490, plaatselijk bekend Dorpsplein 18 te Riel (voormalige brandweerkazerne). Voor de exacte omvang en ligging van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding (plankaart).

Ter visie en reageren

Het ontwerp-bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 12.30, uur in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, worden ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.goirle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Goirle, naar keuze, op de volgende wijze:

• schriftelijk (adres: gemeenteraad van Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of

• mondeling, na afspraak met de behandelend ambtenaar (telefoon (013) 5310 658).

 

Goirle, 8 mei 2019

het college van burgemeester en wethouders

Jolie Hasselman, secretaris

Mark van Stappershoef, burgemeester