Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 25138Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan “Stationsweg, Kwadijk” 

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 10 mei 2019 het voorontwerp bestemmingsplan "Stationsweg, Kwadijk” gedurende zes weken voor een ieder in het kader van inspraak ter inzage ligt. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.BPStationswegKwa-vo01.

Tevens wordt het voorontwerpplan gedurende deze termijn opengesteld voor het wettelijk vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

 

Inhoud plan

 

Het plan voorziet in de realisatie van in totaal 27 woningen (19 appartementen en 8 grondgebonden woningen) op genoemde voormalige bedrijfslocatie aan de Stationsweg te Kwadijk. Tevens wordt met het plan de bestemming van het voormalige bedrijfspand op deze locatie omgezet naar twee woningen.

 

Inzien

 

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 10 mei 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0385.BPStationswegKwa-vo01 of via de volgende link: http//Edam-Volendam.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO0385BPStationswegKwa-vo01 en op de gemeentelijke website.

Het fysieke exemplaar van het plan ligt in de genoemde periode tevens ter inzage tijdens de openingsuren van 8.30-12.30 uur bij de receptie van het stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien (tel. 0299-398398).

 

Reactie

 

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen over het voorontwerpplan bij het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg, Kwadijk”. Het indienen van een reactie via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, (tel. 0299-398398). In de reactie geeft u aan op welke onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan deze betrekking heeft.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Volendam 9 mei 2019