Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 25006Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Gorredijk – De Tsjerk Hiddes”

Logo Opsterland

Wat ligt er ter inzage en voor wie en wanneer

Met ingang van donderdag 9 mei 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Gorredijk – De Tsjerk Hiddes” (plannummer NL.IMRO.0086.05BPTsjerkhiddes-0201) voor een ieder ter inzage.

 

U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u via “Plannen zoeken” het plan oproepen via het invullen van de locatie of het plannummer. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Het digitale plan is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Strekking van het bestemmingsplan

Het planvoornemen betreft een aanpassing van de planverbeelding en de planregels voor het perceel kadastraal bekend als gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 2642 aan De Tsjerk Hiddes (tussen de Houtmoune en Schansburg) te Gorredijk. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op termijn een tweetal vrijstaande woningen op het aangehaalde perceel te kunnen realiseren.

 

Reageren?

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder:

- Schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;

- Mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan (na uitdrukkelijke vermelding) bij team Samen Werken (bestemd voor de gemeenteraad). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 340.

Daarnaast kan bij de medewerkers van team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

 

Beetsterzwaag, 8 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Opsterland.