Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2019, 24801Ruimtelijke plannenKennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Stedumerweg 7 te Loppersum

Logo Loppersum

Burgemeester en wethouders van Loppersum maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een carport en een kleinschalig kampeerterrein aan de Stedumerweg 7 te Loppersum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2018-0070 en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0016-VG01.

 

De vergunning bestaat uit:

  • 1.

    het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo);

  • 2.

    het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

 

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Loppersum. Het besluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0016-VG01.

 

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Loppersum, 18-04-2019

burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum