Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 24794Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost)’

Logo Opsterland

 

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van donderdag 2 mei 2019, gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan “Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost)” met plannummer NL.IMRO.0086.00BPWKoningsdiep-0201 ter inzage ligt.

 

Wat is de strekking van het wijzigingsplan

In het kader van de Gebiedsontwikkeling Koningsdiep worden op diverse locaties in het beekdal en op de flanken van het Koningsdiep of Alddjip natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Deze projecten zijn onderdeel van de Europese verplichting om het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, te realiseren. In dat kader worden ook voormalige agrarische percelen qua gebruik omgevormd tot nieuwe natuur. Met de voorgenomen uitvoering van diverse maatregelen ten zuidoosten van Beetsterzwaag (Hemrikkerscharren-Oost) en tussen Wijnjewoude en Bakkeveen (Oude Bosch) zal er ook voor deze betrokken percelen sprake zijn van een functieverandering van agrarische gronden naar natuur. Het wijzigingsplan voorziet in de juridische functieverandering van de betrokken percelen.

 

Waar kunt u het plan inzien

U kunt het digitale ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken met plannummer NL.IMRO.0086.00BPWKoningsdiep-0201). Daarnaast is een papieren versie van het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. De publicatie is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl.

 

Hoe dient u een zienswijze in

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag. Een mondelinge zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan kan bij team Samen Werken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 222.

 

Daarnaast kan bij team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpwijzigingsplan.

 

Beetsterzwaag, 1 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Opsterland