Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2019, 24787VerkeersbesluitenN839; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen tussen Huissen en Bemmel in de gemeente Lingewaard

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2018-013286, 26 april 2019

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor diverse verkeersmaatregelen op de provinciale weg N839 tussen Huissen en Bemmel in de gemeente Lingewaard in het kader van de doortrekking van de A15.

Aanleiding

De provinciale weg N839 vormt de verbinding tussen Huissen en Bemmel en ontsluit deze kernen en het omliggende gebied naar het hoofdwegennet (A15, A325). In de wegennetvisie van de provincie Gelderland is de N839 opgenomen als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Het groeiende verkeer in de regio, onder andere door de geplande doortrekking van de A15, zorgt ervoor dat extra capaciteit nodig is om het verkeer naar het hoofdwegennet op een vlotte en veilige manier af te kunnen wikkelen. Dit is aanleiding om de N839 Huissen-Bemmel (Karstraat / Van Elkweg) aan te passen tussen de Lingewal (kilometer 3,40) en de Van Nispenlaan (kilometer 5,70).

Het kruispunt N839 – Baalsestraat – parallelweg Karstraat aan de noordzijde van de A15 (kilometer 3,99) wordt aangepast en wordt geregeld door middel van een verkeersregelinstallatie. Nadat het (brom-)fietspad aan de oostzijde van de N839 is opgeheven wordt de naam van de Baalsestraat, die uitkomt op het kruispunt, gewijzigd in Linie.

Ten noorden van deze kruising houdt de weg één rijstrook per rijrichting. Ten zuiden van deze kruising krijgt de weg extra rijstroken en er komt een nieuw kruispunt met verkeerslichten voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Houtakker II (genaamd De Houtakker) en de aansluiting op de Baalsestraat (kilometer 4,87). Tussen kilometer 3,40 (komgrens Huissen) en kilometer 3,55 wordt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur ingesteld vanwege het smalle wegprofiel per plaatse van de brug over de Linge en de aanwezigheid van een aantal perceelaansluitingen dicht op elkaar.

Langs de gehele vernieuwde N839 komt aan de westzijde een nieuw, vrijliggend (brom-)fietspad voor (brom-)fietsers in beide richtingen. Dit (brom-)fietspad sluit ook aan op de nieuwe snelle fietsroute die straks voor een groot deel parallel loopt aan de nieuwe A15.

Het bestaande (brom-)fietspad aan de oostzijde van de N839 komt te vervallen tussen het Goudsbloempad-noord (kilometer 3,45) en de rotonde met de Van Nispenlaan (kilometer 5,70) met uitzondering van het tweerichtings (brom-)fietspad tussen de Baalsestraat (kilometer 4,42) en de oversteekplaats bij de zuidelijke toe-/afrit van de A15 (kilometer 4,58).

Het realiseren van een fietsstructuur aan één zijde van de weg beperkt ook het aantal dure fietstunnels onder de A15 en toe-/afritten door.

Als wegbeheerder van de N839 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen een verkeersbesluit te nemen.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Lingewaard, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Gelderland Midden. Zij hebben ingestemd met dit voorgenomen verkeersbesluit.

Zienswijzen

Op het ontwerp verkeersbesluit dat ter visie heeft gelegen van 21 februari t/m 4 april 2019 zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens de Duurzaam Veilig-gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids-, massa- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De N839 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

Belangenafweging

Rijk en regio bereiden samen de doortrekking van de A15 voor. Mede door deze nieuwe snelweg gaat de verkeersdrukte in de regio toenemen. Hierdoor is extra capaciteit nodig om het verkeer op de N839 Huissen-Bemmel (Karstraat/Van Elkweg) op een vlotte en veilige manier naar de aansluiting met de snelweg A15 af te kunnen wikkelen. De N839 wordt daarom tussen de Lingewal (kilometer 3,40) en de Van Nispenlaan (kilometer 5,70) aangepast.

Ten noorden van het kruispunt N839 – Baalsestraat – parallelweg Karstraat (kilometer 3,99) houdt de weg één rijstrook per rijrichting. Het kruispunt zelf wordt aangepast en geregeld door middel van een verkeersregelinstallatie. Nadat het (brom-)fietspad aan de oostzijde van de N839 is opgeheven wordt de naam van de Baalsestraat, die uitkomt op het kruispunt, gewijzigd in Linie. Ten zuiden van het kruispunt wordt de N839 uitgebreid naar tweerijstroken in beide richtingen. Deze uitbreiding naar twee rijstroken in beide richtingen loopt door aan de zuidzijde van de A15-aansluiting. Er komt een nieuw kruispunt (kilometer 4,87) met verkeerslichten voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Houtakker II (genaamd De Houtakker) en de aansluiting op de Baalsestraat. De kruising Papenstraat (kilometer 5,24) wordt aangepast om twee rijstroken per rijrichting mogelijk te maken. Personenauto’s en (brom-)fietsers vanaf de Baalsestraat / Lage Zandsestraat kunnen de kruising bereiken via de carpoolplaats. Ten zuiden van de kruising Papenstraat houdt de N839 één rijstrook per rijrichting.

Tussen kilometer 3,40 (komgrens Huissen) en kilometer 3,55 wordt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur ingesteld vanwege het smalle wegprofiel per plaatse van de brug over de Linge en de aanwezigheid van een aantal perceelaansluitingen dicht op elkaar.

Langs de gehele vernieuwde N839 komt aan de westzijde een nieuw, vrijliggend (brom-)fietspad voor (brom-)fietsers in beide richtingen. Dit ((brom-)fietspad sluit ook aan op de nieuwe snelle fietsroute die straks voor een groot deel parallel loopt aan de nieuwe A15. Het (brom-) fietspad aan de oostzijde van de N839 komt te vervallen tussen het Goudsbloempad-noord (kilometer 3,45) en de rotonde met de Van Nispenlaan (kilometer 5,70) met uitzondering van het tweerichtings

(brom-)fietspad tussen de Baalsestraat (kilometer 4,42) en de oversteekplaats bij de zuidelijke toe-/afrit van de A15 (kilometer 4,58). Het realiseren van een fietsstructuur aan één zijde van de weg beperkt ook het aantal dure fietstunnels onder de A15 en toe-/afritten door.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N839 Bemmel-Huissen (Karstraat / Van Elkweg) in de gemeente Lingewaard het volgende verkeersbesluit:

Wegvak kilometer 3,40 – kilometer 3,55

 • I.

  door het plaatsen van borden model A1-50 en model A2-50 van het RVV 1990, vanaf kilometer 3,40 (de bebouwde komgrens Huissen) tot kilometer 3,55 een maximale snelheid instellen van 50 kilometer per uur;

 • II.

  door het plaatsen van borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de te realiseren middengeleider ter hoogte van kilometer 3,50 in te stellen;

Aansluiting N839 – Karstraat – Baalsestraat (kilometer 3,99)

 • III.

  door het intrekken van het bord model B6 van het RVV 1990 en door het verwijderen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de Karstraat, vóór de (brom-)fietsoversteek, de verplichting van het verkeer op de Karstraat om voorrang te verlenen aan de (brom-)fietsers op het (brom-)fietspad op te heffen;

 • IV.

  door het plaatsen van borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de te realiseren middengeleiders op hoofdrijbaan en zijwegen in te stellen;

 • V.

  door het plaatsen van borden model G12A en B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 voor de oversteek Karstraat (kilometer 3,99) in noordelijke- en zuidelijke richting, deze oversteek aan te duiden als verplicht (brom-)fietspad en (brom-)fietsers te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op de Karstraat;

 • VI.

  door het plaatsen van de borden model A1-60 (begin zone) en A2-60 (einde zone) van het RVV 1990 op de Baalsestraat de zone aan te duiden waarbinnen de maximumsnelheid van 60 kilometer geldt;

Nieuwe aansluiting N839 – De Houtakker – Baalsestraat (kilometer 4,87)

 • VII.

  door het plaatsen van borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de te realiseren middengeleiders op hoofdrijbaan en zijwegen in te stellen;

 • VIII.

  door het plaatsen van het bord model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 vóór de hoofdrijbaan, bestuurders op de nieuwe zijwegen te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan;

 • IX.

  door het plaatsen van borden model G12A en B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 voor de oversteek van De Houtakker (kilometer 4,87) in noordelijke- en zuidelijke richting, deze oversteek aan te duiden als verplicht (brom-)fietspad en (brom-)fietsers te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op De Houtakker;

Opheffen (brom-)fietspad oostzijde N839

 • X.

  door het verwijderen van het bord model G12a van het RVV 1990 bij kilometer 5,23 en kilometer 5,73 het gebruik van het (brom-)fietspad door (brom-)fietsers in noordelijke richting in te trekken;

 • XI.

  door het verwijderen van het bord model B6 van het RVV 1990 en het verwijderen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 aan het eind van het (brom-)fietspad vóór de parallelweg Baalsestraat (kilometer 4,42 en kilometer 5,40) de verplichting van (brom-)fietsers op het (brom-)fietspad om voorrang te verlenen aan bestuurders op de Baalsestraat in te trekken;

(Brom-)fietspad westzijde N839

 • XII.

  door het verwijderen van het bord model C2 van het RVV 1990 langs het (brom-)fietspad bij kilometer 4,33 en kilometer 5,22 de geslotenverklaring voor het (brom-)fietsverkeer in noordelijke richting in te trekken;

 • XIII.

  door het verwijderen van het bord model B6 van het RVV 1990 en het verwijderen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 aan het eind van het (brom-)fietspad vóór de parallelweg Karstraat (kilometer 4,33) de verplichting van (brom-)fietsers op het (brom-)fietspad om voorrang te verlenen aan bestuurders op de Karstraat in te trekken;

 • XIV.

  door het plaatsen van borden model G12A van het RVV1990 en onderbord model 502 tegenover de doorsteek van de parallelweg naar het (brom-)fietspad (kilometer 3,70) aan te duiden dat (brom-)fietsverkeer vanaf de parallelweg het (brom-)fietspad langs de N839 in zowel noordelijk- als zuidelijke richting mag vervolgen;

 • XV.

  door het plaatsen van een bord model G12A van het RVV1990 bij kilometer 3,98, kilometer 5,23 en kilometer 5,73 aan te duiden dat het (brom-)fietspad toegankelijk is voor (brom-)fietsers in noordelijke richting.

Ter inzage

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->Verkeer en vervoer->Overzicht provinciale wegen-> A15/A12: aansluitingen N839 Bemmel-Huissen en Zevenaar. De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt het zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 2 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, Bemmel.

Instellen beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake besluitpunten I t/m XV van het verkeersbesluit.

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

Hoogachtend,

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mw. drs. E.A. Joosten