Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 24762Overig



Bekendmaking gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en verlening omgevingsvergunning nr. 18-2981-OMG

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van het appartementencomplex in het plangebied Stadshart met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

 

  • 1.

    De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 23 april 2019 het bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Stadshart (2013), met de bestemming Centrum-1, ter plaatse van de ‘Reservelocatie”. Het plangebied grenst aan de zuid-oostzijde aan winkelcentrum Middenwaard, locatie Dekamarkt, aan de noord-oostzijde aan de Zuidtangent, aan de noord-westzijde aan De Parelhof en aan de zuid-westzijde aan het Stadsplein.

De wijzigingen ten opzichte van het moeder-bestemmingsplan Stadshart behelzen een hoogteverschil van 1 meter om de in het ontwerp meegenomen duurzaamheids- en klimaat-adaptieve maatregelen te kunnen uitvoeren en twee functiewijzigingen: wonen wordt nu ook op de begane grond mogelijk gemaakt (Zuidtangentzijde) en detailhandel is uitgesloten om concurrentie met het winkelcentrum Middenwaard tegen te gaan.

 

In de plint van het appartementencomplex zijn aan Stadspleinzijde twee commerciële ruimtes voor de toevoeging van leisure, horeca, maatschappelijke of dienstverlenende functies. Detailhandel behoort niet tot de mogelijkheden. De functies dragen bij aan de levendigheid van het Stadshart en in het bijzonder het Stadsplein. Aan de Parelhofzijde komen op de eerste twee verdiepingen atelierwoningen met kleinschalige bedrijvigheid, waarboven gewoond kan worden. Het bebouwingsconcept is het principe van een gesloten bouwblok.

 

  • 1.

    Burgemeester en wethouders hebben op 5 maart 2019 het besluit genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking tot de nieuwe woningen.

 

  • 1.

    Burgemeester en wethouders hebben op 24 april 2019 de omgevingsvergunning (registratienummer 18-2981-OMG met de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verleend voor de oprichting van het appartementencomplex in het plangebied

 

Motie

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad met algemene stemmen de motie ‘Parkeergelegenheid Stadshart’ aangenomen. Deze motie leidt niet tot wijziging van onderhavig bestemmingsplan.

 Terinzage liggende stukken

Op deze besluiten is de coördinatieregeling van toepassing (besluit gemeenteraad van 27 maart 2018). De gecoördineerde besluiten (inclusief bijlagen) doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform de Algemene wet bestuursrecht. Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 2 mei 2019 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

 

Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten in te zien op de gemeentelijke website https://www.heerhugowaard.nl/ter-inzage-liggende-stukken/ Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam Stadshart Lapis Lazuli invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP77STADSHARTLAP-VA01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

 Beroepsmogelijkheden

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken met ingang van 3 mei 2019.

 

Gedurende de termijn van zes weken kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en/of de ontwerp-omgevingsvergunning.

 

Het besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk een verzoek tot voorlopige voorziening, naast het beroep, in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Een beroepschrift moet worden gericht aan:

De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  

Heerhugowaard, 30 april 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.