Vaststelling bestemmingsplan Transformatorstation Meeden

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 25 april 2019 het bestemmingsplan Transformatorstation, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.bpmee380kVstation-va01, ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Aan de zuidoostzijde van Meeden, op de hoek van de Wethouder L. Veenmanweg en de Beneden Veensloot, bevindt zich het transformatorstation Meeden. Het station bestaat uit een 110kV, 220kV en een 380kV gedeelte en is eigendom van TenneT en Enexis.

Vanwege de toename in het transport van elektriciteit tussen Nederland en Duitsland wordt de komende jaren de 380kV lijnverbinding opgewaardeerd, waarmee de transportcapaciteit toeneemt. Vooruitlopend hierop dient op het 380kV gedeelte van het station een nieuwe dwarsregeltransformator te worden geplaatst. Hiermee kan de stabiliteit in het hoogspanningsnet worden gegarandeerd.

Voor het gehele transformatorstation is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het huidige bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde 2013 bevat voor het station namelijk enkele omissies die moeten worden verholpen. Zo ontbreekt een bouwvlak en komen de bouwregels niet overeen met de feitelijke situatie op het station.

 

Het plan inzien

Het bestemmingsplan Transformatorstation Meeden met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag, 2 mei 2019 tot en met donderdag, 13 juni 2019.

Tijdens deze periode is het bestemmingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmee380kVstation-va01, en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen >Meeden. Een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand) en op de locatie Muntendam (Kerkstraat 2 te Muntendam).

 

Reageren op het plan (in stellen beroep )

Tijdens de beroepstermijn (die eindigt zes weken ná de dag waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd) kan beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

Informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.

Naar boven