Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2019, 24718Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder “Twee woningen Wilhelminapark” Eerbeek

Logo Brummen

 

 • Burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maken bekent dat zij voornemens hebben een hogere waarde voor de geluidsbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van een bestaande woning aan de Juliana van Stolberglaan 2 en een nog niet gerealiseerde woning welke planologisch is toegestaan op grond van bestemmingsplan ‘Partiële her-vaststelling Wilhelminapark - Palisiumpark.

 •  

 • Aanleiding

 • Het geluidgezoneerde industrieterrein Eerbeek Zuid en de bijbehorende geluidszone is bij vaststelling van bestemmingsplan Eerbeek verkleind. Bij de vaststelling van bestemmingsplan Eerbeek is een hogere waarde procedure doorlopen. Recentelijk is geconstateerd dat de van rechtens verkregen maximaal toelaatbare grenswaarde van 55 dB(A) als gevolg van het industrieterrein Eerbeek ter hoogte van de woning Juliana van Stolberglaan 2 ten onrechte niet is verlaagd. Verder biedt het vigerende bestemmingsplan ‘Partiële her-vaststelling Wilhelminapark – Palisiumpark’ de mogelijkheid nog één extra woning te bouwen en is hier in het hogere waarden besluit geen rekening mee gehouden.

 

 • I nzage

 • Analoog

 • Het (ontwerp)besluit hogere waarden Wet geluidhinder en bijbehorende stukken, liggen vanaf donderdag 2 mei 2019 tot en met woensdag 12 juni 2019, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

 • Digitaal

 • Het besluit is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer, Bouwen en Wonen, Bestemmingsplannen).

 •  

 • Zienswijzen

 • Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens inzagetermijn, zowel een mondelinge als bij voorkeur schriftelijke zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders van Brummen, Postbus 5, 6970 AA te Brummen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Nooteboom, telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail op r.nooteboom@brummen.nl. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een hoorzitting waar mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht door belanghebbenden.