Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 24627Vergunningen

Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Beschikking op de aanvraag tot wijziging van de vergunning van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

Op 23 april 2019 is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) de vergunning gewijzigd met kenmerk GGO IM-MV 18-015 van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Op 4 maart 2019 had het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam daartoe een strekkende aanvraag ingediend.

De wijziging betreft een toevoeging van locaties waar patiëntenmonsters worden afgenomen.

Procedure

Het verzoek tot wijziging van de vergunning van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam is behandeld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage beschikking

De aanvraag, de beschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 3 mei 2019 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of e-mail (tel. 030 – 274 27 93, e-mail: bggo@rivm.nl). De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina www.ggo-vergunningverlening.nl.

Bezwaar

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij Bureau GGO.

Tegen deze vergunning kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris. Het bezwaarschrift moet gezonden worden aan:

De Staatssecretaris van IenW

T.a.v. de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Unit bezwaar en beroep

IPC 880

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Bezwaarschriften per e-mail worden niet geaccepteerd. Er moet duidelijk worden aangegeven waarom tegen de vergunning, onder vermelding van het beschikkingsnummer, bezwaar wordt aangetekend.