Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 24327OverigVrijgave Notitie Reikwijdte en Detailniveau CID

Logo 's-Gravenhage

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau CID vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven op dit document.

­

Groei in de bestaande stad

Den Haag groeit tot 2040 naar verwachting met 50.000 tot 80.000 inwoners. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor nieuwe en huidige inwoners en bedrijven, moet de stad ruimte bieden voor groei onder de voorwaarde dat die groei bijdraagt aan een mooie en leefbare stad. Den Haag kiest ervoor om deze groei vooral laten plaatsvinden binnen bestaand stedelijk gebied. Met het coalitieakkoord 2018-2022 besloten de partijen een belangrijk deel van de stedelijke groei gestalte te laten krijgen in het Central Innovation District (CID): het gebied tussen en rondom de stations Hollands Spoor, Den Haag Centraal Station en Den Haag Laan van NOI.

­

Milieueffectrapportage CID

De ontwikkeling van het CID is een langjarig samenhangend programma. De gebiedsvisie CID vormt hiervan het ruimtelijke spoor en krijgt de vorm van een structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. In het deelgebied Laakhavens, binnen het CID-gebied, zijn enkele concrete ruimtelijke ontwikkelingen die al op korte termijn juridisch-planologisch mogelijk gemaakt worden met het bestemmingsplan Spoorzone Hollands Spoor.

Zowel de gebiedsvisie CID als het bestemmingsplan Spoorzone Hollands Spoor zijn m.e.r.-plichtig. Omdat deze ontwikkelingen zowel ruimtelijk als functioneel samenhangen kiest de gemeente ervoor deze in één MER te bekijken. Daarmee bestaat het MER CID uit twee delen: een plan-MER behorende bij de Gebiedsvisie CID en een project-MER behorende bij het bestemmingsplan voor het gedeelte Spoorzone Hollands Spoor.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt de eerste stap in de milieueffectrapportage. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven welke specifieke milieueffecten die de ontwikkelingen met zich mee kunnen brengen in de m.e.r.-procedure onderzocht worden en met welke diepgang. Ook de te volgen procedures worden in de notitie omschreven. De notitie is het uitgangspunt voor het opstellen van het milieueffectrapport.

 

Inspraak

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau CID vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat iedereen tijdens de inspraakperiode zijn/haar zienswijze op het document kenbaar kan maken. De ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de richtlijnen voor het op te stellen MER CID.

­

Procedure

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau CID ligt van maandag 29 april tot en met maandag 10 juni 2019 ter inzage op de volgende locaties:

– Stadsdeelkantoor Laak, Slachthuisplein 25, Den Haag

– Stadsdeelkantoor Haagse Hout, Loudonstraat 95, Den Haag

– Gemeentelijk Contactcentrum, Spui 70, Den Haag

 

Een digitale versie van het document is als bijlage bij deze publicatie bijgevoegd en is tevens te raadplegen via https://denhaag.raadsinformatie.nl/, RIS302377

 

Zienswijzen kunnen o.v.v. inspraak NRD MER CID tot en met maandag 10 juni 2019 schriftelijk worden ingediend bij het onderstaande contactadres:

 

Gemeente Den Haag

Dienst Stadsbeheer/ Beleidsafdeling Stadsbeheer

T.a.v. dhr. J. Majoor

Postbus 12651

2500 DP Den Haag

 

Per e-mail: jeroen.majoor@denhaag.nl

 

Wilt u mondeling reageren?

Dan kunt u tijdens de inspraakperiode een afspraak maken met de heer Majoor, telefoonnummer 070-3536466.

 

Informatiebijeenkomst

Op 16 mei 2019 van 17:00 uur tot 20:00 uur wordt een informatiebijeenkomst/ inloopbijeenkomst gehouden over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hier zijn ambtenaren van de gemeente Den Haag aanwezig om uw vragen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau te beantwoorden. De inloopbijeenkomst heeft een informatief karakter en is niet bedoeld om in te spreken. De bijeenkomst vindt plaats bij MingleMush, Anna van Buerenplein 712 (achter Den Haag CS), Den Haag.

Alle zienswijzen worden openbaar gemaakt en aan de Commissie voor de m.e.r. beschikbaar gesteld. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, dan kunt u dat in een aparte brief aangeven bij uw zienswijze. De zienswijze zelf kunt u dan anoniem, dus zonder persoonlijke gegevens, bijvoegen.