Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 24309Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van een rotonde te Sauwerd.

Logo Het Hogeland

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ten behoeve van het aanleggen van een nieuwe rotonde te Sauwerd, ter inzage ligt.

De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 2 mei tot en met 12 juni 2019 ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Uithuizen. Bent u niet in staat om naar Uithuizen te gaan dan kunt u ook contact opnemen met het KCC van de gemeente tel: 088-3458888 en vragen naar de heer A. Spier. Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.