Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 24224Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Lytse Wei 8 te Ternaard is vastgesteld

Logo Noardeast-Fryslân

Op 16 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Lytse Wei 8 te Ternaard gewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.WPBG2016P2-VA01).

Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van het bestemmingsplan Bûtengebiet  Dongeradiel voor het perceel Lytse Wei 8 te Ternaard door het toevoegen van een agrarisch bouwperceel voor een grondgebonden agrarisch bedrijf, met inbegrip van een daarbinnen gelegen bouwvlak. Bedoeld voor de bouw van een loods ten behoeve van het akkerbouwbedrijf  (fase 1) en de bouw van een bedrijfswoning (fase 2). Het wijzigingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

In de regels zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 

 • 1.

  Het toevoegen van het begrip hoofdontsluitingsweg (artikel 1.5.)

 • 2.

  Toevoegen van een voorwaardelijke verplichting voor lichthinder (artikel 3.4.3);

 • 3.

  Toevoegen van een voorwaardelijke verplichting hoofdontsluitingsweg Hollewei (artikel 3.4.4.); en:

 • 4.

  Aangepaste bestemmingsomschrijving door uitsluitend een grondgebonden agrarisch akkerbouwbedrijf toe te staan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch-bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf’ (artikel 3.1.); 

Op de verbeelding zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Bouwvlakje rond stenen gebouw van de plankaart afgehaald;

 • 2.

  Functie-aanduiding ‘Specifieke vorm van agrarisch- veldschuur’ van de plankaart afgehaald;

 • 3.

  Specifieke aanduiding bedrijfswoning van de plankaart afgehaald;

 • 4.

  Bouwvlak als 1 bouwvlak weergegeven en niet meer twee vlakken;

 • 5.

  De contouren van het wijzigingsgebied zijn aangehouden als wijzigingsvlak.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar het raadsbesluit en de zienswijzennota.

Het wijzigingsplan inzien

U kunt het wijzigingsplan tot het einde van de beroepstermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum, aan de Koningstraat 13. Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het wijzigingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

Tot en met 12 juni 2019 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Beroep indienen kan alleen als u:

 • 1.

  belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpwijzigingsplan;

 • 2.

  belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest.

 • 3.

  Belanghebbende bent en beroep wilt indienen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/ 

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888