Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2019, 24223Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met ingang van 2 mei 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’ voorziet in een planologische regeling voor de realisatie van een woongebouw met 59 wooneenheden op het perceel Poortdijk 101 in IJsselstein.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten, vanwege een aantal categorieën van ontwikkelingen, een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’ is bepaald dat er geen MER nodig is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerp bestemmingsplan.

Zienswijzen

Met ingang van 2 mei 2019 ligt het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 12 juni 2019) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Overtoom 1 te IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0353.Poortdijk101-ON01).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrij van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

Inloopavond

Op woensdag 5 juni 2019 wordt van 18.30 tot 20.00 uur een inloopavond georganiseerd in de Skylobby van het stadhuis van IJsselstein, Overtoom 1 te IJsselstein. Tijdens de avond kunt u de plannen inzien en vragen stellen hierover.