Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 24091Ruimtelijke plannenBESTEMMINGSPLAN ‘OUDE HEIJNINGSEDIJK 105 TE HEIJNINGEN’, GEMEENTE MOERDIJK

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2019 het bestemmingsplan ‘Oude Heijningsedijk 105’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01OHdijk105-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om, op het perceel de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf- agrarisch aanverwant met agrarische nevenactiviteiten’, te wijzigen

 

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

 

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

 

Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 13 juni 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.