Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 23975Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid, deelplan Trambaan 6, 2018’ 

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor camping Schonewille te Nieuweroord een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

 

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de camping naar 50 standplaatsen mogelijk. De uitbreiding vindt plaats ten zuiden van de huidige kleinschalige camping van 25 standplaatsen. Een deel van de camping is bestemd voor dagrecreatieve voorzieningen. Er wordt de mogelijkheid geboden tot het bouwen van twee ijzertijdboerderijen.

 

Inzage

De stukken liggen van 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.2018BP8000023-ON01.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ingmar Wilke via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.