Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 23953Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos

Logo 's-Gravenhage

Het ontwerp-bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder van 25 april tot en met 6 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Met de klok mee wordt het plangebied begrensd door de Zuid-Hollandlaan, de Benoordenhoutseweg, de Residence Chateau Bleu, de tuinmuren van het landgoed Huis ten Bosch, de regionale waterkering Veen- en Binkhorstpolder, de Bezuidenhoutseweg, de achterperceelsgrenzen van bebouwing ten noorden van de Bezuidenhoutseweg, de Koningstunnel, de Koningskade en de Laan van Europa. In vergelijking met het voorontwerp van dit bestemmingsplan zijn de gronden ten noorden van de noordelijke rijbaan van de Bezuidenhoutseweg ook in het plangebied opgenomen. Het doel van dit bestemmingsplan is om:

 • 1.

  te voldoen aan de thans geldende eisen met betrekking tot digitale raadpleging; de geldende bestemmingsplannen voldeden daar niet aan;

 • 2.

  de mogelijkheid te bieden om in de Koekamp en het Haagse Bos;

g. het Centraal Station, het Haagse Bos, de werf van Staatsbosbeheer en de stad te verbinden voor voetgangers en fietsers;

h. een park rondom het herteneiland aan te leggen wat door de stad gebruikt kan worden en

i. en in aansluiting op de overkapping ten noorden van het gebouw Bezuidenhoutseweg 12 een vrijliggend fiets- en voetgangerspad omgeven door groen tussen Koekamp en Haagse Bos aan te leggen op een overkluizing over de A12;

 • 3.

  bestaande ruimtelijke structuur en waarden in een juridisch-planologisch kader vast te leggen en

 • 4.

  de Rijksbeschermde stadsgezichten 'Uitbreiding 's Gravenhage', 'Haagsche Bos' en 'Benoordenhout' te beschermen.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070 – 3534848. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op woensdag 8 mei 2019 van 18:00 tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de Foyer van New Babylon, Anna van Buerenplein 41a te Den Haag.