Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2019, 23695OverigVaststelling wegenlegger gemeente Echt-Susteren

Logo Echt-Susteren

Burgemeester en wethouders maken op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 11 april 2019 de Wegenlegger Echt- Susteren heeft vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben bij besluit van

11 augustus 1998 hun bevoegdheden gedelegeerd (overgedragen) aan de raad van Echt- Susteren.

 

De Wegenlegger is door het college van Burgemeester en Wethouders opgemaakt en heeft als ontwerp 6 weken (van 22 november 2018 tot en met 3 januari) ter inzage gelegen.

 

Ter inzage

Vanaf 25 april a.s. is de vastgestelde Wegenlegger te raadplegen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt. (Maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.)

 

Beroepschrift

Tegen het vaststellingsbesluit staat voor belanghebbenden de beroepsmogelijkheid open volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Een beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de datum van uw brief, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen voor het beroep.

 

In werking

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 7 juni 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.