Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2019, 23669OverigBesluit tweede herijking stemverdeling

Logo Limburg

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

Gelet op artikel 13, tweede, derde en vierde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 27 maart 2019;

Overwegende

 • -

  dat de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen per 1 januari 2019 zijn samengevoegd in de gemeente Beekdaelen en dat deze gemeente op basis van de herindelingswet van 11 juli 2018 (Stb. 2018, 274) waarin deze samenvoeging is geregeld, in de plaats is getreden van deze voormalige gemeenten;

 • -

  dat het noodzakelijk is om de stemverdeling te herijken, aangezien het aantal deelnemers is gewijzigd en de staffeling wordt veranderd;

BESLUIT:

Vast te stellen een tweede herijking van de stemverdeling van de leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel I

Artikel 13, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg komt te luiden:

 • 2.

  De leden van het algemeen bestuur hebben in de vergadering de volgende stemmen:

  Gemeente Beek: 4

  Gemeente Beekdaelen: 8

  Gemeente Brunssum: 2

  Gemeente Eijsden-Margraten: 2

  Gemeente Gulpen-Wittem: 2

  Gemeente Heerlen: 8

  Gemeente Kerkrade: 4

  Gemeente Landgraaf: 4

  Gemeente Maastricht: 8

  Gemeente Meerssen: 4

  Gemeente Simpelveld: 2

  Gemeente Sittard-Geleen: 8

  Gemeente Stein: 8

  Gemeente Vaals: 2

  Gemeente Valkenburg aan de Geul: 2

  Gemeente Voerendaal: 2

  Provincie Limburg: 30

Artikel II

Het gewijzigde artikel 13, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking door Gedeputeerde Staten, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 17 april 2019

De secretaris,

De voorzitter,