Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2019, 23588VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT PROVINCIALE WEG N280

Logo Limburg

(Tijdelijke afsluiting N280 i.v.m. vervangen tussenlaag en deklaag van het asfalt)

(TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN)

GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG

Bevoegdheidsgrondslag

Gelet op artikel 18 eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de provincie Limburg.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het bordenboek (VNVF);

 • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten;

zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

Motivering

De N280 (WEERT-ROERMOND) is in eigendom van en in beheer en onderhoud bij de Provincie Limburg. Dit verkeersbesluit heeft betrekking op de tijdelijke afsluiting van de N280 tussen HMP 21.68 en HMP 25.00 (t.h.v. Maalbroek). Uit inspecties is gebleken dat de tussenlaag en de deklaag van het asfalt vervangen moeten worden. Om veilig aan/op de weg te kunnen werken is het noodzakelijk om het betreffende wegvak te sluiten.

De werkzaamheden starten op 24-06-2019 (week 26) en duren tot en met 04-07-2019 (week 27). Deze fase kan onder invloed van verschillende factoren eerder of later starten en worden opengesteld.

24-06-2019 07.00u tot 27-06-2019 16.00u -> Hoofdrijbaan (links)

01-07-2019 07.00u tot 04-07-2019 16.00u -> Hoofdrijbaan (rechts)

Maatregelen op de provinciale weg

Gedurende de periode van 24-06-2019 t/m 04-07-2019 (deze fase kan onder invloed van verschillende factoren eerder of later starten en worden opengesteld) wordt de snelheid op de N280 nabij het werkvak tijdelijk verlaagd van 80km/u naar 50km/u. Daarnaast worden er op diverse locaties inrijverboden geplaatst.

De omleidingen en verkeersmaatregelen zijn terug te vinden op bijgevoegde tekeningen 103408-01A01 en 103408-01A02.

Belangenafweging

De werkzaamheden gaan hinder met zich brengen voor weggebruikers, omwonenden en bedrijven in de vorm van werkzaamheden op de route naar hun woning of bedrijf. Tijdens alle fasen blijft de bereikbaarheid wel gewaarborgd. Er zal enige hinder en ongemak ontstaan. Men zal er dus rekening mee moeten houden dat de reistijd langer of de bereikbaarheid slechter kan worden.

Door de tijdelijke verkeersmaatregelen kan er efficiënt en veilig worden gewerkt. De provincie heeft daarom het belang van het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen en het belang van de verkeersveiligheid zwaarder laten wegen dan de relatief korte periode van hinder voor weggebruikers, bedrijven en omwonenden.

Volgens vaste jurisprudentie moeten tijdelijke verkeersmaatregelen worden beschouwd als een normale maatschappelijke ontwikkeling, waarmee iedereen kan worden geconfronteerd. De nadelige gevolgen van dergelijke maatregelen mogen echter niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. De tijdelijke verkeersmaatregelen van het onderhavige verkeersbesluit leiden niet tot onevenredige hinder of overlast. Door dat de bereikbaarheid via andere straten gewaarborgd is, kan het bestemmingsverkeer (bewoners, bezoekers én bedrijven) en verkeer voor aanliggende straten altijd hun bestemming bereiken en doorgang blijven vinden, waardoor de hinder van de werkzaamheden zo veel mogelijk wordt beperkt.

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan. Indien het besluit niettemin schade veroorzaakt die uitgaat boven het maatschappelijk risico dan wel ondernemersrisico, en de benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt getroffen, kan deze benadeelde de provincie verzoeken deze onevenredige schade te vergoeden. Hierover wordt later in dit besluit nog meer informatie gegeven.

De aanvrager van het verkeersbesluit heeft of zal nog met aanliggende bedrijven, omwonenden en de nood- en hulpdiensten overleggen.

Overig

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met de gemeente Roermond.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

 • 1.

  tot het instellen van een tijdelijke verlaging van de maximum toegestane snelheid van 80 km/u naar 50 km/u voor de periode van 24-06-2019 t/m 04-07-2019, of zoveel eerder of langer als het werk vereist, door het plaatsen van de verkeersborden A0150 conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  tot het instellen van een tijdelijke verlaging van de maximum toegestane snelheid van 50 km/u naar 30 km/u voor de periode van 01-07-2019 t/m 04-07-2019, of zoveel eerder of langer als het werk vereist, door het plaatsen van de verkeersborden A0130 conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 3.

  tot instellen van een tijdelijke verplichte rijrichting door het plaatsen van verkeersborden D02 en D03 conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 4.

  tot het instellen van een tijdelijke geslotenverklaringen door het plaatsen van verkeersborden C01 conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 5.

  de verkeersmaatregelen en omleidingen tevens vast te hebben gelegd op bijbehorende tekeningen 103408-01A01 d.d. 01-03-2019 en 103408-01A02 d.d. 01-03-2019. Deze tekeningen zijn als bijlage bij dit verkeersbesluit gevoegd.

MEDEDELINGEN

Nadeelcompensatie

Indien het besluit niettemin schade veroorzaakt, die uitgaat boven het maatschappelijk risico, dan wel ondernemersrisico, en de benadeelde in vergelijking met andere onevenredig zwaar wordt getroffen, kan deze benadeelde de provincie verzoeken deze onevenredige schade te vergoeden. De provincie zal op dit verzoek een separaat besluit nemen. Dit verzoek moet worden gericht aan gedeputeerde staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop team aansprakelijkheid, postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Aldus besloten te Maastricht, 15 april 2019

Gedeputeerde Staten van Limburg, Namens dezen,

 

Drs. M. Buring Clustermanager Wegbeheer