Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 23559VergunningenProvincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q3 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 49)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge het Bouwbesluit 2012 en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlenen van een ontheffing op grond van het Bouwbesluit 2012 voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4, tabel 2 t/m 6 van het akoestisch rapport en de aanvulling daarop (behorende bij de ontwerpbeschikking), voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019, voor de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.

 

Tevens is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voornemens een ontheffing te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen voor de avond- en nachtperiode voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4, tabel 2 t/m 6 van het akoestisch rapport en de aanvulling daarop (behorende bij de ontwerpbeschikking), voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019, voor de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.

 

Het betreft een ontheffing voor geplande werkzaamheden ten behoeve van het in werking hebben van de betoncentrale en voor de bouwactiviteiten betonwerk en damwanden.

 

Het betreft een ontwerpbeschikking ten behoeve van de aanleg en het gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.

 

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.

Zaaknummer: 8861784

 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 26 april tot 7 juni 2019, ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de Coördinator vergunningen Nieuwe Zeesluis IJmuiden, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.