Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 23230Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Zuid 2017”

Logo Hoogeveen

Bestemmingsplan

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 11 april 2019 het bestemmingsplan “Zuid 2017”, gewijzigd heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan voor het gebied vast te stellen.

Het bestemmingsplan "Zuid 2017" betreft de actualisatie van het bestemmingsplan geldend in de wijk Zuid te Hoogeveen, met uitzondering van de ontwikkellocatie ter plaatse van de voormalige school aan de Sneeuwbesstraat. De gewijzigde vaststelling heeft er mee te maken dat het ontwerpbestemmingsplan niet helemaal overeen kwam met het nog geldende bestemmingsplan. Dit is bij vaststelling ambsthalve aangepast, tijdens de inzage termijn zijn er geen zienswijzen binnen gekomen.

Inzage

De stukken liggen van 25 april tot en met 5 juni 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2017BP9005001-VG01. Tevens kunt u het plan raadplegen via http://www.hoogeveen.nl/Wonen_en_Leven/Bestemmingsplannen.

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

 

  • 1.

    een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad

  • 1.

    een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 

    U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

    Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.