Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 23229Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘De Weide, deelplan uitbreiding winkelcentrum de Weide, 2017’ en verlening gecoördineerde omgevingsvergunningen

Logo Hoogeveen

Op 11 april 2019 is het bestemmingsplan “De Weide, deelplan uitbreiding winkelcentrum de Weide, 2017” met planidentificatienummer NL.IMRO.0118.2017BP9004002-VG01 (en bijbehorende ondergrond) door de gemeenteraad van Hoogeveen vastgesteld. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend. Ook zijn de omgevingsvergunningen voor de bouw van de Aldi (De Weide 2a, Hoogeveen) en de dierenartspraktijk (De Ploeger 8, Hoogeveen) door burgemeester en wethouders (B&W) verleend.

Planopzet

Het betreft de verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Weide. Het plan voorziet in verplaatsing van de dierenartsenpraktijk naar het braakliggende terrein (noordzijde). Op de plaats van de dierenartsenpraktijk komt een nieuwe vestiging van Aldi. Ook wordt het openbaar terrein aangepast. 

Coördinatieregeling

Op verzoek van de initiatiefnemers is besloten de coördinatieregeling toe te passen. Dit in verband met de behoefte om de plannen zo voortvarend mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij deze planvorming gelijk op te laten lopen met het bestemmingsplan. In dit geval gaat het om het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van de Aldi (De Weide 2a, Hoogeveen) en de dierenartspraktijk (De Ploeger 8, Hoogeveen). De procedures worden hiermee gebundeld, wat zorgt voor een heldere procedure. Zowel het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan als de door het college van B&W verleende omgevingsvergunningen liggen gelijktijdig ter inzage.

Ter inzage

Van 25 april 2019 tot en met 5 juni 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit met bijbehorende stukken en de omgevingsvergunningen ter inzage. Inzien kunt u via:

 

Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens in te zien op:

 

zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.0118.2017BP9004002-VG01

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen de genomen besluiten (vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunningen) door een belanghebbende. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Eventueel beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen treden in principe in werking op 6 juni 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden ze niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.