Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2019, 23153VerkeersbesluitenVerlengen parkeerduur blauwe zone Geerweg Sittard

Logo Sittard-Geleen

Definitief Verkeersbesluit (Mandaatbesluit)

Registratienummer 2019/2373886

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

 

1. Besluiten:

Voor het verlengen van de maximaal toegestane parkeerduur van een half uur naar één uur in de blauwe zone aan de Geerweg in Sittard de onderstaande verkeersmaatregelen te nemen:

  • 1.

    Het vervangen van de Parkeerschijfzoneborden (borden E10zb en E10ze) met tekst ‘max ½ h’ door borden met ‘max 1 h’.

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s.

 

2. Overwegingen

Op SBO ‘Het Mozaïek’ voeren docenten regelmatig gesprekken met ouders. De school heeft daarom verzocht om de parkeerduur van de blauwe zone aan de Geerweg te verlengen van ½ uur naar één uur zodat ouders daar kunnen parkeren.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

De Geerweg is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

3. Formeel kader

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet Bestuursrecht.

Tot het nemen van onderhavig besluit is ondergetekende bevoegd conform het op 1 oktober 2013 in werking getreden “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” van 8 juli 2014, en het op 14 mei 2015 in werking getreden “Ondermandaatbesluit Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer” d.d. 28 april 2015.

4. Advies en inspraak

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 09-04-2019 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 18-03-2019, 2373886

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en Ontwerp a.i.

 

 

 

 

H.G.M. Dieters

 

6. Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar de digitale Staatcourant.

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 25-04-2019 tot en met woensdag 05-06-2019. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

Elektronisch (met DigiD )

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

 

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam en adres;

• de datum;

• de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

• de reden(en) van uw bezwaar;

• uw handtekening.

 

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

 

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

 

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).

 

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.