Reglement behandeling bezwaarschriften Raad voor Rechtsbijstand

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

in aanmerking nemend de bepalingen over bezwaar van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzonder de hoofdstukken 6 en 7,

Besluit onderstaand reglement m.b.t. de inrichting van de bezwaarprocedure vast te stellen:

Artikel 1. definities

1. de Raad:

de voor het behandelen van en het nemen van besluiten ten aanzien van ontvangen bezwaarschriften door het bestuur gemandateerde medewerkers;

2. de Commissie voor Bezwaar:

de adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb.

Artikel 2. ontvangstbevestiging

 • 1. Op het bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. De Raad bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift aan de indiener.

 • 3. De Raad brengt daarnaast andere belanghebbenden na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk op de hoogte van het ingediende bezwaar.

Artikel 3. vertegenwoordiging

 • 1. Als het bezwaarschrift is ingediend (mede) namens een natuurlijke of rechtspersoon, kan een schriftelijke machtiging worden verlangd.

 • 2. Als de Raad een schriftelijke machtiging verlangt, stelt hij de indiener in de gelegenheid binnen twee weken een machtiging te overleggen op straffe van niet-ontvankelijkheid. Eerst na ontvangst van de machtiging wordt het bezwaarschrift verder in behandeling genomen.

Artikel 4. vormverzuimen

 • 1. Als niet is voldaan aan artikel 6:5 Awb of aan enig ander wettelijk vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld dit verzuim binnen twee weken te herstellen. Desgevraagd kan er uitstel worden verleend voor een termijn van twee weken.

 • 2. Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 5. termijnoverschrijding

 • 1. De Raad stelt de indiener van een bezwaarschrift dat is ingediend na afloop van de wettelijke termijn, in de gelegenheid binnen twee weken zijn zienswijze over het verzuim naar voren te brengen.

 • 2. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn en indien redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat de indiener van het bezwaarschrift in verzuim is geweest.

Artikel 6. informele aanpak

 • 1. De Raad neemt in de gevallen die zich daarvoor lenen per email of telefoon contact op met de indiener om het bezwaarschrift te bespreken.

 • 2. Als het contact niet leidt tot het intrekken van het bezwaarschrift, wordt de behandeling van het bezwaarschrift voortgezet.

Artikel 7. hoorzitting

 • 1. Het horen geschiedt door de Commissie voor Bezwaar. Op de Commissie voor Bezwaar is het Reglement Commissie voor Bezwaar Raad voor Rechtsbijstand van toepassing.

 • 2. Als een van de in artikel 7:3 Awb genoemde gevallen zich voordoet beslist de Raad of van het horen van belanghebbenden wordt afgezien.

Artikel 8. toezending en inzage

 • 1. Voorafgaand aan de hoorzitting kan de Raad op verzoek alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de indiener sturen. De Raad kan hiervoor een vergoeding vragen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, liggen het bezwaarschrift en alle andere op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan de hoorzitting een week ter inzage voor de indiener op een door de Raad te bepalen plaats en tijdstip.

 • 3. De indiener wordt op de ter inzage legging gewezen in de uitnodiging voor de hoorzitting, genoemd in artikel 8.

Artikel 9. mandaat

 • 1. De medewerkers van de afdeling bezwaar en beroep zijn gemandateerd tot het nemen van beslissingen betreffende de behandeling en voortgang van de bezwaarprocedure.

 • 2. Voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften heeft het bestuur van de Raad mandaat verleend (Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat, www.rvr.org).

Artikel 10. intrekking eerdere reglementen

Dit reglement vervangt het reglement van 1 juli 2011, gepubliceerd in de Staatscourant van 11 juli 2011, nr. 12269 en het Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp van 29 augustus 2011.

Dit reglement is ook van toepassing op reeds ingediende bezwaarschriften.

Artikel 11 citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement behandeling bezwaarschriften RvR.

Aldus vastgesteld te Utrecht op 17 april 2019.

J.H. Gerritsen Algemeen directeur / bestuurder

TOELICHTING

Algemeen

In dit reglement geeft het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan hoe invulling wordt gegeven aan de bezwaarschriftprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij de opstelling is er voor gekozen om de dwingendrechtelijke voorschriften uit deze wet niet op te nemen, tenzij dit de overzichtelijkheid en de leesbaarheid vergroot.

De vestigingen van de Raad behandelen niet meer alle Wrb-aanvragen, maar de aanvragen geconcentreerd op bepaalde onderwerpen worden door een specifieke vestiging behandeld. Tevens is gebleken dat bezwaarmakers er regelmatig voor kiezen om telefonisch gehoord te worden. Daarnaast is het aantal fysieke vestigingen waar aanvragen worden behandeld verminderd. Opname in het reglement van een bepaling over de plaats waar het horen in bezwaar en de verdere behandeling van het bezwaarschrift zal plaatsvinden, heeft geen toegevoegde waarde meer.

Tijdens de inwerkingtreding van het reglement ziet vindt de behandeling van de bezwaarschriften, inclusief het horen als volgt plaats:

 • a. Besluiten betreffende (afwijzingen op) inkomen en vermogen, eigen bijdrages, (afwijzingen van) peiljaarverleggingen, resultaatsbeoordelingen en inkomenscontroles worden behandeld in Leeuwarden;

 • b. Besluiten betrekking hebbende op het rechtsterrein asiel- en vreemdelingenrecht, inclusief bezwaren betreffende aanvragen om extra uren en bezwaren tegen opgelegde eigen bijdrages en financiële afwijzingen worden behandeld in Arnhem;

 • c. Besluiten die genomen zijn op grond van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden behandeld in ’s-Hertogenbosch;

 • d. Besluiten betreffende alle andere onderwerpen worden behandeld in Utrecht op het centraal kantoor.

Artikelsgewijs

Artikel 1

De behandeling van de bezwaarschriften wordt feitelijk verricht door medewerkers van de afdeling bezwaar en beroep. Zij zijn daartoe gemandateerd door het bestuur. In dit reglement is opgenomen dat de medewerkers bepaalde besluiten mogen nemen.

Artikel 2

Beslissend voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift is de datum van ontvangst. Op alle bezwaarschriften wordt daarom de datum van ontvangst aangetekend. Artikel 6:14 Awb schrijft ook voor dat de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk wordt bevestigd. Om deze reden is dit voorschrift opgenomen in het reglement.

Op grond van artikel 7:2 Awb moet de Raad belanghebbenden in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Om die reden worden bij de Raad bekende belanghebbenden op de hoogte gesteld van een ingediend bezwaarschrift.

Artikel 3

De in het eerste en tweede lid bedoelde machtiging wordt niet gevraagd van een advocaat of procureur, en in beginsel ook niet van andere algemeen erkende rechtshulpverleners, zoals vakbonden, werkgeversorganisaties en rechtsbijstandverzekeraars.

Voor het herstel van verzuimen krijgt de indiener twee weken de tijd. De termijn die geldt voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt dan opgeschort.

Artikel 4

Het kan voorkomen dat uitstel wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden waarop het bezwaar steunt. Om in deze behoefte te voorzien is artikel 4 opgenomen. Het uitstel bedraagt twee weken.

Zijn de gronden niet binnen de termijn aangevuld dan vormt het aanvankelijk ingediende bezwaarschrift de basis voor de bezwaarschriftprocedure.

Artikel 5

Een te laat ingediend bezwaarschrift wordt niet zonder meer niet-ontvankelijk verklaard. De indiener krijgt de gelegenheid om aan te geven of er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding en dus voor toepassing van artikel 6:11 Awb.

Artikel 6

Naar aanleiding van het project 'Prettig contact met de overheid' wordt getracht zoveel mogelijk bezwaren informeel op te lossen, dus zonder de formele bezwaarschriftenprocedure geheel te volgen.

De Raad neem daarom zoveel mogelijk telefonisch contact op met de indiener van het bezwaarschrift en anders per email om een nadere toelichting bij het bestreden besluit te geven of om nadere informatie op te vragen. Als dit telefoongesprek niet tot een voor de indiener bevredigende uitkomst leidt, wordt de bezwaarprocedure voortgezet.

Naar boven