Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 22946VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen omgeving Grachtengordel-West

Logo Amsterdam

CE19-05045 d.d. 15 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders

Gelet op

Overwegingen ten aanzien van dit besluit

Gelet op

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam,

de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994),

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 

het bevoegdhedenbesluit, bijlage 4, onderdeel VI, A, onder a voor zover het betreft het hoofdnet OV tram, onderdeel I.1 van bijlage 3 behorende bij de Verordening op het lokaal bestuur (bevoegdhedenregister van het dagelijks bestuur) alsmede onderdeel I.1 van het algemeen mandaatbesluit bestuurscommissie stadsdeel Centrum, voor zover het betreft het onderliggende wegennet, artikel 5 en 6 van het ondermandaatbesluit directie Stadswerken, 

Overwegende

dat de wegen genoemd in dit besluit gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Amsterdam – en in beheer zijn bij de gemeente Amsterdam;

dat de wegen, genoemd in dit besluit, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat in het kader van het project Verkeersmaatregelen Omgeving Muntplein (VOM) en de opening van de Noord/Zuidlijn in 2018 aanpassingen zijn doorgevoerd in de verkeersroutes binnen Amsterdam;

dat voor de realisatie van deze hoofdprojecten diverse deelprojecten zijn uitgevoerd waaronder het instellen van eenrichtingsverkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal en de afsluiting van de Singel;

dat de gemeente Amsterdam signalen heeft ontvangen dat het totaal aan verkeerstekens in het gebied Grachtengordel-West niet in overeenstemming is met elkaar;

dat dit onder meer komt door de diverse gehanteerde projectgrenzen per deelproject;

dat de verkeerstekens in het gebied inzichtelijk zijn gemaakt door een schouw op locatie waarbij de verkeerstekens zijn geregistreerd.

dat op basis van de schouw een herziening van verkeersmaatregelen heeft plaatsgevonden op de wegen in het gebied tussen de Herengracht (oostzijde), Raadhuisstraat, Spuistraat, Paleisstraat, Nieuwezijds Voorburgwal, Nieuwendijken en de Brouwersgracht;

dat separaat aan voorliggend verkeersbesluit het verkeersbesluit ‘aanwijzen 30 km/u zone Spuistraat’ wordt gepubliceerd waarin de Spuistraat tussen het kruispunt met de Raadhuisstraat en het kruispunt met Hekelveld wordt aangewezen als 30 km/u gebied;

dat bovengenoemd verkeersbesluit aansluit bij het op 16 mei 2018 gepubliceerde verkeersbesluit ‘verkeersmaatregelen 30 km/u zone Grachtengordel en de Wallen Amsterdam’;

1. Raadhuisstraat tussen Nieuwezijds Voorburgwal en de Herengracht

dat de Raadhuisstraat een voorrangsweg betreft waarbij bestuurders op de kruisende wegen voorrang dient te verlenen aan bestuurders rijdend op de Raadhuisstraat;

dat op dit moment niet bij alle kruispunten de verkeersborden B1 (voorrangsweg) zijn geplaatst;

dat het in het kader van herkenbaarheid en duidelijkheid wenselijk is om de verkeersborden met de betekenis ‘voorrangsweg’ te plaatsen op de voorrangsweg voor de betreffende kruispunten met de Spuistraat, Singel en Herengracht;

dat op de Raadhuisstraat, ten westen van de Nieuwezijds Voorburgwal, de verkeersborden D5-links zijn geplaatst met de onderborden ‘uitgezonderd taxi’s en trams’ waarmee een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord staat aangegeven is ingesteld met uitzondering van taxi’s en trams;

dat bovengenoemde onderborden onder deze bestaande gebodsborden verwijderd kunnen worden aangezien de Nieuwezijds voorburgwal is aangewezen als bus/trambaan waarvoor de Toegestane Taxi Organisaties (TTO) ontheffing hebben;

dat de TTO’s eveneens een ontheffing hebben om gebruik te mogen maken van de bus/trambaan op de Nieuwezijds Voorburgwal waardoor ook hier de overbodige onderborden verwijderd kunnen worden waarbij het gaat om het onderbord met de tekst ‘Taxi toegestaan’;

dat op de Spuistraat, tussen de Raadhuisstraat en de Paleisstraat een eenrichtingsweg van kracht is waarbij het verkeer van noord naar zuid dient te rijden;

dat deze eenrichtingsweg alleen aan de zijde van de Raadhuisstraat is aangegeven met het verkeersbord C3 (eenrichtingsweg) met hieronder een onderbord ‘uitsluitend parkeren in de vakken’;

dat hierboven genoemd onderbord niet in combinatie met het verkeersbord C3 (eenrichtingsweg) geplaatst kan worden en hierdoor verwijderd kan worden;

dat de eenrichtingsweg op de Spuistraat, tussen de Raadhuisstraat en de Paleisstraat, momenteel niet is aangegeven bij het kruispunt Spuistraat – Paleisstraat, om dit in overeenstemming te laten komen zal het verkeersbord C2 met de betekenis ‘eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ geplaatst worden bij het kruispunt Spuistraat – Paleisstraat;

dat aan de zuidzijde van het kruispunt Paleisstraat – Spuistraat een geslotenverklaring voor autobussen in zuidelijke richting van kracht is met een aantal onderborden met de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’, ‘except local traffic’ & ‘vanaf / from 13-4-2017’;

dat de hierboven benoemde onderborden verwijderd kunnen worden waarbij de geslotenverklaring voor autobussen in stand zal blijven door het behouden van verkeersbord C7a van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat de Paleisstraat tussen de Spuistraat en de Nieuwezijds Voorburgwal een eenrichtingsweg betreft waarvan het fietsverkeer is uitgezonderd waarbij het verkeer van westelijke naar oostelijke richting dient te rijden;

dat ter hoogte van de Nieuwezijds Voorburgwal – Paleisstraat (in de richting van de Spuistraat) een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen is geplaatst;

dat bovenstaande geslotenverklaring overbodig is geplaatst aangezien het een eenrichtingsweg betreft waarbij het al niet is toegestaan is om de Paleisstraat vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal als gemotoriseerd verkeer in te rijden;

dat op de Raadhuisstraat, tussen de Spuistraat en de Singel, een vooraankondiging geplaatst zal worden voor de fysieke afsluiting op de Singel waarbij gemotoriseerd verkeer gewaarschuwd zal worden dat de Singel geen doorgaande verbinding is;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig zijn met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen.   

2. Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Molsteeg en de Korte Lijnbaanssteeg

dat op de Nieuwezijds Voorburgwal, ter hoogte van de Molsteeg, tussen beide trambanen (noordelijke en zuidelijke richting) een middeneiland is gerealiseerd welke functioneert als rustpunt voor fietsverkeer;

dat bij het middeneiland een waarschuwingsbord staat geplaatst waarbij men wordt geattendeerd op kruisende trams;

dat daarnaast het verkeersbord ‘verplicht fietspad’ staat geplaatst;

dat uit de inrichting van de weg en het omliggende profiel blijkt dat de doorsteek voor overstekend fietsverkeer is bedoeld, waardoor het verplichte fietspad bord verwijderd kan worden;

dat de TTO’s eveneens een ontheffing hebben om gebruik te mogen maken van de bus/trambaan op de Nieuwezijds Voorburgwal waardoor ook hier het overbodige onderbord verwijderd kan worden waarbij het gaat om het onderbord met de tekst ‘Taxi toegestaan’;

dat op delen van de Nieuwezijds Voorburgwal het gemotoriseerde verkeer wordt gescheiden van het bus-/ en tramverkeer om de haltes te kunnen realiseren en de dienstregeling te waarborgen;

dat het gemotoriseerde verkeer weer samengevoegd wordt ter hoogte van de Molsteeg waarbij de lijnbus voorrang dient te krijgen van het verkeer op de zijweg (parallelweg);

dat dit is aangegeven met de waarschuwingsborden met hieronder de tekst ‘Lijnbus’ en het verkeersbord ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’;

dat in het kader van duidelijkheid en overzichtelijkheid het waarschuwingsbord verplaatst wordt op de Nieuwezijds Voorburgwal ter hoogte van de Molsteeg;

dat het verkeersbord ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’ wordt verwijderd aangezien de wegen elkaar niet kruisen, maar onderdeel uitmaken van dezelfde weg;

dat op de Sint Nicolaasstraat ter hoogte van de Nieuwezijds Voorburgwal een voetgangersgebied is ingesteld waarbij het toegestaan is tijdens venstertijden ‘ma t/m za van 07 -11.00 uur’ te laden en lossen  en met een gehandicaptenvoertuig, voorzien van geldige pas, het voetgangersgebied in te rijden;

dat bij de toegang tot de Sint Nicolaasstraat vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal eveneens een geslotenverklaring voor fietsers, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen staat geplaatst;

dat de geslotenverklaring overbodig is aangezien men met fietsen en bromfietsen een voetgangersgebied niet mag betreden, waardoor de bestaande geslotenverklaring verwijderd kan worden;

dat op de Nieuwezijds Voorburgwal, ter hoogte van de Korte Lijnbaansteeg een voetgangersoversteekplaats is gerealiseerd waardoor voetgangers de mogelijkheid krijgen de Nieuwezijds Voorburgwal op een veilige manier over te steken;

dat de voetgangersoversteekplaats is aangegeven met vier informatieborden ‘voetgangersoversteekplaats’, waarbij er twee op de middengeleider zijn geplaatst en twee aan de rechterzijde van de rijbaan;

dat volgens de plaatsingsvoorschriften het de voorkeur verdient om het verkeersbord in een middengeleider of boven de rijbaan te plaatsen;

dat hierdoor is besloten om de beide informatieborden ‘voetgangersoversteekplaats’ welke langs de rijbaan staan geplaatst te verwijderen;

dat hierdoor de voetgangersoversteekplaats voldoende zichtbaar blijft vanwege de rechtstand, de aanwezige bebording en de inleidende markering;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig zijn met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen.    

3. Nieuwezijds Voorburgwal en de Spuistraat tussen de Korte Lijnbaanssteeg en de Nieuwendijk

dat op de Nieuwezijds Voorburgwal ter hoogte van de Spuistraat eveneens een vrij liggende bus-/trambaan ligt welke is aangewezen met het verkeersbord F17;

dat het op een aangewezen bus- en/of trambaan niet is toegestaan te parkeren of te gaan stil staan met een ander gemotoriseerd voertuig;

dat in het verleden een verbod stil te staan is ingesteld op de Nieuwezijds Voorburgwal, in noordelijke richting, ter hoogte van de Spuistraat;

dat bovengenoemd verkeersbord overbodig is geworden aangezien het betreffende wegvak is aangewezen als bus-/trambaan met de benodigde bebording;

dat op voornoemde locatie ter ondersteuning een extra verkeersbord ‘gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven’ (linksaf) wordt ingesteld om bestuurders van gemotoriseerd verkeer te attenderen op de aanwezigheid van de bus-/trambaan;

dat bestuurders van bussen en trammen worden verplicht om ter plaatse de middengeleider aan de linkerzijde te passeren door het plaatsen van een verkeersbord ‘gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de linkerzijde’;

dat het Kattengat een zijstraat is van de Spuistraat en uiteindelijke overgaat in de Stromarkt en uitkomt op de Singel;

dat het Kattengat een eenrichtingsweg, met uitzondering van fietsverkeer, waarbij het gemotoriseerde verkeer vanuit de Spuistraat, via het Kattengat en de Stromarkt, naar de Singel kan rijden;

dat op het wegvak van het Kattengat een fietsstrook aanwezig is welke voor fietsers van uit de richting Singel naar de Spuistraat te gebruiken is;

dat uit de bestaande bebording niet duidelijk te herleiden is welke kant de fietser, komend uit het Kattengat, op moet rijden vanwege ontbrekende bebording en het feit dat de Spuistraat een eenrichtingsweg is;

dat deze onduidelijkheid verminderd kan worden door op het Kattengat, bij de aansluiting met de Spuistraat, het gebodsbord te plaatsen met een afbuigende pijl naar rechts waardoor het voor fietsverkeer komend uit het Kattengat verplicht wordt om rechtsaf te slaan de Spuistraat in;

dat bovenstaande maatregel ondersteund zal worden door het plaatsen van de verkeersborden eenrichtingsweg op de Spuistraat waardoor het enkel nog is toegestaan in zuidelijke richting over de Spuistraat te rijden;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig is met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen. 

4. Kruispunt Singel met de Torensteeg

dat in de huidige situatie een vooraankondiging is geplaatst op de Singel ter hoogte van de Torensteeg m.b.t. de fysieke afsluiting door VEZIP’s op de Singel ter hoogte van de Blauwburgwal;

dat door deze vooraankondiging op zowel de Singel als op de Raadhuisstraat doorgaand gemotoriseerd verkeer voorkomen moeten worden richting de fysieke afsluiting op de Singel;

dat de vooraankondiging op de Singel, ter hoogte van de Torensteeg, is vormgegeven als verkeersbord ‘doodlopende weg’ met uit zondering van fietsverkeer;

dat de bestaande vooraankondiging vervangen wordt door een geslotenverklaring voor motorvoertuigen met onderbord ‘uitgezonderd ontheffinghouders’ en ‘225 meter’ waardoor er consistentie ontstaat in de reeds bestaande vooraankondigingen in het gebied;

dat de Singel oostzijde eveneens is aangewezen als eenrichtingsweg waarbij het verkeer van zuid naar noord dient te rijden; dat in 2018 wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd op de Singel ten noorden van de Torensteeg;

dat na deze wegwerkzaamheden het verkeersbord ‘eenrichtingsweg’ niet is terug geplaatst, deze zal herplaatst worden conform tekening;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig is met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen. 

5. Singel tussen Blauwburgwal en de Korte Korsjespoortsteeg

dat in februari 2018 het verkeersbesluit ‘verkeersmaatregelen het Singel Amsterdam’ is gepubliceerd in de Staatscourant;

dat in dit verkeersbesluit staat beschreven dat fysieke afsluitingen door middel van verzinkbare palen op de Singel ter hoogte van de Blauwburgwal zijn gerealiseerd om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor de inwoners en bezoekers;

dat verkeer aan de oostzijde van Singel in noordelijke richting dient te rijden dat is aangegeven met de bebording ‘eenrichtingsweg’;

dat naast de fysieke afsluiting door middel van een verzinkbare paal eveneens het verkeersbord met de betekenis gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen met het onderbord ‘uitgezonderd ontheffing houders’ is geplaatst waardoor alleen ontheffinghouders toegang krijgen tot het gebied;

dat bovengenoemde bordencombinatie mogelijk zorgt voor een onduidelijke verkeerssituatie waardoor er in korte tijd meerdere aanrijdingen hebben plaatsgevonden;

dat het bord ‘eenrichtingsweg’ verwijderd zal worden waardoor het voor automobilisten duidelijker moet worden dat men hier niet in mag wanneer er geen beschikking over een ontheffing is;

dat het bord ‘eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ aan de oostzijde van Singel, ten zuiden van de aansluiting met de Korte Korsjespoortsteeg wordt vervangen voor het bord ‘gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen’, waardoor een sluitende verkeerssituatie ontstaat op het betreffende wegvak;

dat aan de westzijde van Singel eveneens een fysieke afsluiting middels verzinkbare palen is gerealiseerd;

dat de verplichte rijrichting ter hoogte van deze fysieke afsluiting is aangegeven met de verkeersborden ‘eenrichtingsweg’ en de ‘gebodsborden’ waarbij de fiets en de bromfiets worden uitgezonderd van deze verkeersborden;

dat in Amsterdam de bromfiets en de fiets, daar waar dit op een veilige wijze mogelijk is, gebruik zal maken van de verkeersregels voor overig gemotoriseerd verkeer;

dat bovenstaande geldt voor met name de eenrichtingswegen langs de veelal smalle grachten waarbij het niet wenselijk is gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer in tegengestelde richting te laten passeren;

dat het hierdoor wenselijk is de bestaande onderborden ‘uitgezonderd fiets en bromfiets’ te verwijderen onder de bestaande eenrichtingswegen;

dat het voor fietsverkeer wel mogelijk moet zijn om vanaf de Singel (oostzijde) rechtsaf te mogen slaan om vervolgens de Blauwburgwal (noordzijde) in te rijden;

dat dit gerealiseerd kan worden door de bestaande onderborden ‘uitgezonderd fiets en bromfiets’ onder de gebodsborden met hierop de verplichte rijrichting te wijzigen in de onderborden ‘uitgezonderd fiets’;

dat aan de westzijde van de Singel ter hoogte van de Korsjespoortseeg momenteel een verkeersbord met de betekenis ‘doodlopende weg’ geplaatst staat welke bedoeld is als vooraankondiging voor de fysieke afsluiting middels verzinkbare palen ter hoogte van de Blauwburgwal;

dat daarnaast een geslotenverklaring van kracht is voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven (6 meter) waardoor men de bocht ter hoogte van de Blauwburgwal – Singel op veilige wijze kan passeren;

dat het, in overeenstemming met de overige wegvakken van Singel, het wenselijk is ook het wegvak van de Singel tussen de Korsjespoortsteeg en de Blauwburgwal aan te wijzen als eenrichtingsweg in zuidelijke richting;

dat de hiervoor genoemde geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven (6 meter) op een eerder moment wordt aangekondigd aan bestuurders door middel van het plaatsen van een vooraankondiging;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig is met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen. 

6. Teerketelsteeg met de Korte Korsjespoortsteeg

dat de Korte Korsjespoortsteeg tussen de Spuistraat en Singel is aangewezen als een verplicht fietspad dat in twee richtingen bereden mag worden.

dat halverwege de Korte Korsjespoortsteeg twee zijwegen (Oude Nieuwstraat en de Teerketelsteeg) aanwezig zijn;

dat ter hoogte van het kruispunt Teerketelsteeg met de Korte Korsjespoortsteeg een verkeersbord ‘verplicht twee richtingen fietspad’ is geplaatst;

dat bovengenoemd verkeersbord overbodig is aangezien men hier alleen als fietsers en voetganger mag en kan komen;

dat het dan ook wenselijk is het verkeersbord verplicht fietspad met het aanwezige onderbord ‘pijl omhoog – pijl omlaag’ te verwijderen;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig is met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen.  

7. Singel ter hoogte van de Prins Hendrikkade

dat bij het kruispunt Singel met de Stromarkt en de Prins Hendrikkade de nodige bebording is geplaatst met betrekking tot de bestaande eenrichtingswegen op onder andere de Stromarkt en Singel;

dat ook het bord C4 – rechts (eenrichtingsweg) is geplaatst op de Stromarkt met de Singel waarbij het verkeer vanuit de Stromarkt rechtsaf naar de Prins Hendrikkade wordt gestuurd;

dat dit bord onvoldoende zichtbaar is geplaatst waardoor dit zorgt voor onduidelijke situaties en verkeersonveilige situaties;

dat er geen andere mogelijkheid is om het verkeersbord te plaatsen aangezien dit bord volgens de uitvoeringsvoorschriften geplaatst wordt tegenover de zijweg;

dat het wenselijk is om de situatie en hiermee de rijrichtingen te verduidelijken een gebodsbord (gebod om rechtsaf te slaan) te plaatsen op de Stromarkt ter hoogte van Singel;

dat dit eveneens geldt voor gemotoriseerd verkeer komende vanuit Singel (zuidzijde) richting de Prins Hendrikkade, zij mogen niet rechtsaf de Stromarkt in rijden;

dat ook hier een gebodsbord geplaatst zal worden waardoor verkeer komend vanuit de Singel (zuidzijde) verplicht worden rechtdoor te rijden bij het kruispunt Stromarkt richting de Prins Hendrikkade;

dat in de huidige situatie aan de westzijde van de Prins Hendrikkade ter hoogte van de Stromarkt een verplicht fietspad aanwezig is;

dat in de huidige situatie blijkt dat het fietsverkeer hier in twee richtingen gebruik van maakt maar dat dit niet is aangegeven met verkeersborden of verkeerstekens op het wegdek;

dat het hierdoor wenselijk is om onder het bestaande verkeersbord ‘verplicht fietspad’ een onderbord toe te voegen met de symbolen ‘pijl omhoog – pijl omlaag’ waarmee het aangewezen wordt als een fietspad dat in twee richtingen bereden mag worden;

dat door bovengenoemde wijziging het niet meer noodzakelijk is om het fietsverkeer uit te zonderen van de eenrichtingsweg op de Prins Hendrikkade ten noorden van de aansluiting met de Stromarkt;

dat aan de Singel (westzijde) ter hoogte van de Prins Hendrikkade voetgangersoversteekplaatsen zijn gerealiseerd om een veilige oversteek voor voetgangers te waarborgen;

dat bovenstaande voetgangersoversteekplaatsen eveneens zijn aangegeven met de bebording ‘voetgangersoversteekplaats’;

dat de voetgangersoversteekplaatsen zo dicht bij elkaar liggen dat verkeer vanuit de Singel (zuidzijde) het verkeersbord ‘voetgangersoversteekplaats’ nadert met hieronder het onderbord met de tekst ‘2x’;

dat dit onderbord ook toegepast zal worden voor verkeer komend vanuit de Prins Hendrikkade waardoor één verkeersbord ‘voetgangersoversteekplaats’ verwijderd kan worden;d

at het wegprofiel van de Singel tussen de Haarlemmermeersluis en de Brouwersgracht smal is vormgegeven waardoor geparkeerde en stilstaande voertuigen niet wenselijk zijn;

dat om dit te voorkomen een verbod tot stilstaan is ingesteld op het betreffende wegvak;dat de bebording in de huidige situatie alleen zichtbaar is voor verkeer vanuit zuidelijke richting;

dat het verkeersbord voor het verbod tot stilstaan eveneens geplaatst zal worden op de Singel ten zuiden van de Haarlemmermeersluis waarbij het verkeersbord zichtbaar is voor verkeer rijdend in zuidelijke richting;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig is met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen. 

8. Langestraat

dat de Langestraat de Brouwersgracht met de Blauwburgwal verbindt waarbij het verkeer alleen van zuid naar noord door de Langestraat mag rijden;

dat dit in het verleden kenbaar is gemaakt door het instellen van een gesloten verklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen;

dat bovenstaande niet juridisch de juiste wijze is om een eenrichtingsweg aan te duiden;

dat het dan ook wenselijk is om de bestaande bebording met de geslotenverklaring te verwijderen op een viertal locaties langs de Langestraat en te vervangen voor de bebording eenrichtingsweg op de Langestraat ter hoogte Brouwersgracht en de Blauwburgwal;

dat het reeds aanwezige verkeersbord A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 wordt voorzien van een onderbord met de tekst ‘herhaling’ aangezien de weg zich reeds bevindt in een zonaal aangewezen gebied met een snelheidsregime van 30 kilometer per uur;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig is met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen.

9. Oude Leliestraat

dat de Oude Leliestraat in het verlengde ligt van de Torensluis en de Herengracht met de Singel verbindt;

dat in de huidige situatie de Oude Leliestraat tussen de Herengracht en Singel is aangewezen als weg welke enkel toegankelijk is voor voetganger, fietsers en bromfietsers;

dat bovenstaande is gerealiseerd door het plaatsen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee waar de fiets en bromfiets van uitgezonderd wordt;

dat bovenstaande beoogd wordt als doorsteek voor langzaam verkeer;

dat de bromfiets, vanwege hoge snelheidsverschillen met fietsers en voetgangers, niet wenselijk zijn in dit gebied;

dat daarom wordt besloten om het wegvak van de Oude Leliestraat tussen de Herengracht en Singel aan te wijzen als twee richtingen fietspad;

dat het alternatief voor bromfietsers de rijbaan van onder andere de Singel en de Herengracht is;

dat deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat de genoemde verkeersmaatregelen daarnaast niet strijdig is met andere in artikel 2 van de in de WVW 1994 genoemde belangen. 

dat voor de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen op grond van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen dient te worden;

met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde politie eenheid Amsterdam en dat deze positief heeft geadviseerd.

BESLUIT

1. Raadhuisstraat tussen Nieuwezijds Voorburgwal en de Herengracht

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden B1 (voorrangsweg) van bijlage 1 van het RVV 1990 de Raadhuisstraat aan te wijzen als voorrangsweg ter hoogte van de kruispunten Spui, Singel en Herengracht.

Door middel van het verwijderen van de onderborden met de tekst ‘uitgezonderd taxi’s en trams’ onder de verkeersborden D5-links van bijlage 1 van het RVV 1990 de uitzondering voor het volgen van de rijrichting op te heffen voor taxi’s en trams bij het kruispunt Raadhuisstrraat – Nieuwezijds Voorburgwal.

Door middel van het verwijderen van het onderbord met de tekst ‘taxi toegestaan’ onder het verkeersbord F17 (bus/trambaan) van bijlage 1 van het RVV 1990 de uitzondering voor het gebruik voor taxi’s te verwijderen bij het kruispunt Raadhuisstrraat – Nieuwezijds Voorburgwal.

Door middel van het plaatsen van het verkeersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de eenrichtingsweg op de Spuistraat, tussen de Raadhuisstraat en de Paleisstraat in volledigheid uit te voeren waarbij het verkeersbord zichtbaar is voor het verkeer richting in noordelijke richting.

Door middel van het handhaven van het verkeersbord C7a van bijlage 1 van het RVV 1990 de geslotenverklaring voor autobussen te handhaven en de uitzonderingsborden welke kenbaar zijn gemaakt op de onderborden te verwijderen zoals ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’, ‘except local traffic’ & ‘vanaf / from 13-4-2017’ waarbij het gaat om de Spuistraat, direct ten zuiden van het kruispunt Paleisstraat – Spuistraat.

Door middel van het verwijderen van verkeersbord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op te heffen ter hoogte van het kruispunt Nieuwezijds Voorburgwal – Paleisstraat waarbij het verkeersbord zichtbaar is voor verkeer richting de Spuistraat.  

2. Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Molsteeg en de Korte Lijnbaanssteeg

Door middel van het verwijderen van verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Nieuwezijds Voorburgwal het verplichte fietspad op te heffen ter hoogte van de Molsteeg, tussen beide trambanen (noordelijke- en zuidelijke richting).

Door middel van het verwijderen van het onderbord met de tekst ‘taxi toegestaan’ onder het verkeersbord F17 (bus/trambaan) van bijlage 1 van het RVV 1990 de uitzondering voor het gebruik voor taxi’s te verwijderen bij het kruispunt Gravenstraat – Nieuwezijds Voorburgwal.

Door middel van het verwijderen van het verkeersborden C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 de bestaande geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen op de Sint Nicolaasstraat ter hoogte van de Nieuwezijds Voorburgwal te verwijderen.

3. Nieuwezijds Voorburgwal en de Spuistraat tussen de Korte Lijnbaanssteeg en de Nieuwendijk

Door middel van het verwijderen van verkeersbord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod stil te staan op te heffen op de Nieuwezijds Voorburgwal ter hoogte van de overgang naar de Martelaarsgracht en de toegang tot de Spuistraat.

Door middel van het plaatsen van het verkeersbord D2-links van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod voor alle bestuurders in te stellen om het bord voorbij te gaan aan de linkerzijde op de Nieuwezijds Voorburgwal ter hoogte van de overgang naar e Martelaarsgracht en de toegang tot de Spuistraat.

Door middel van het plaatsen van verkeersbord D5-rechts van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord staat aangegeven in te stellen aan de noordzijde van het kruispunt Spuistraat – Kattengat waarbij het bord zichtbaar is voor het verkeer vanuit noordelijke richting.

Door middel van het verwijderen van de verkeersborden D6-rechts en D6-links van bijlage 1 van het RVV 1990 de geboden tot het volgen van de rijrichting of één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven op te heffen ten noorden en zuiden van de Spuistraat ter hoogte van de Korte Kolksteeg en de Korte Korsjespoortsteeg.

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 een eenrichtingsweg in te stellen op de Spuistraat ter hoogte van het kruispunt Spuistraat-Korte Kolksteeg- Korte Korsjespoortsteeg.   

4. Singel tussen Blauwburgwal en de Korte Korsjespoortsteeg

Door middel van het verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 de eenrichtingsweg op de Singel (oostzijde) op te heffen tussen de aansluitingen met de Lijnbaansbrug en de Korte Korsjespoortsteeg.

Door middel van het plaatsen van het verkeersbord C6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor motorvoertuigen in te stellen op meer dan twee wielen op de Singel (oostzijde) ten zuiden van de aansluiting met de Korte Korsjespoortsteeg.

Door middel van het verwijderen van de onderborden OB54 (uitgezonderd fiets en bromfiets) onder de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV de eenrichtingsweg op de Blauwburgwal (zuidzijde) voor al het verkeer van kracht te verklaren.

Door middel van het verwijderen van de onderborden OB54 (uitgezonderd fiets en bromfiets) en het plaatsen van onderborden OB52 (uitgezonderd fiets) de bestaande gebodsborden ‘gebod tot het volgen van rijrichting die op het bord zijn aangegeven’ ter hoogte Lijnbaansbrug – Blauwburgwal – Singel zodanig te wijzigen dat de verplichte rijrichting enkel uitgezonderd is voor fietsverkeer.

Door middel van het (ver)plaatsen van de verkeersborden van C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 een eenrichtingsweg in te stellen op de Singel tussen de Korsjespoortsteeg en de Blauwburgwal.  

5. Teerketelsteeg met de Korte Korsjespoortsteeg

Door middel van het verwijderen van verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV, inclusief onderbord OB505 met het symbool ‘pijl omhoog – pijl omlaag’ het verplichte twee richtingen fietspad op de Teerketelsteeg ter hoogte van de Korte Korsjespoortsteeg op te heffen.    

6. Singel ter hoogte van de Prins Hendrikkade

Door het verwijderen van het verkeersbord C4 – rechts van bijlage 1 van het RVV 1990 de eenrichtingsweg ter hoogte van Singel – Stromarkt op te heffen.

Door middel van het plaatsen van verkeersbord D5-rechts van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord OB52 ‘uitgezonderd fiets’, een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord staat aangegeven in te stellen bij het kruispunt Stromarkt met Singel waarbij men verplicht wordt (met uitzondering van fietsverkeer) om rechtsaf te slaan komende vanuit de Stromarkt richting de Prins Hendrikkade.

Door middel van het plaatsen van verkeersbord D4 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord OB52 ‘uitgezonderd fiets’, een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord staat aangegeven in te stellen bij het kruispunt Singel met de Stromarkt waarbij men verplicht wordt (met uitzondering van fietsverkeer) om rechtdoor te rijden komende vanuit de Singel (zuidzijde) richting de Prins Hendrikkade.

Door middel van het plaatsen van onderbord OB505 met hierop het symbool ‘pijl omhoog – pijl omlaag’ het bestaande verplichte fietspad aan de westzijde van de Prins Hendrikkade ter hoogte van de Stromarkt aan te wijzen in een twee richtingen verplicht fietspad.

Door middel van het verwijderen van onderbord OB54 ‘uitgezonderd fiets en bromfiets’ de uitzondering voor het fiets- en bromfietsverkeer op de eenrichtingsweg van de Prins Hendrikkade ten noorden van de Stromarkt op te heffen.

Door middel van het plaatsen van verkeersbord E2 van bijlage 1 van het RVV een verbod tot stilstaan in te stellen op Singel ten zuiden van de aansluiting Haarlemmerstraat waarbij het verkeersbord zichtbaar is voor verkeer rijdend in zuidelijke richting.        

7. Langestraat

Door middel van het verwijderen van de verkeersborden C6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op te heffen in de Langestraat waarbij de borden verwijderd kunnen worden ter hoogte van de Brouwersgracht, Roomolenstraat, Korsjespoortsteeg en de Blauwburgwal.

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 een eenrichtingsweg in te stellen op de Langestraat waarbij het verkeer van zuidelijke naar noordelijke richting dient te rijden. 

8. Oude Leliestraat

Door middel van het verwijderen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de onderborden OB54 ‘uitgezonderd fiets en bromfiets’ de geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op te heffen op de Oude Leliestraat tussen de Herengracht en de Torensluis.

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de onderborden OB505 met hierop de symbolen ‘pijl omhoog – pijl omlaag’ een verplicht twee richtingen fietspad aan te wijzen op de Oude Leliestraat tussen de Herengracht en de Torensluis. 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens deze,  

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, operationele ondersteuning, stadswerken 

MEDEDELINGEN

Bezwaar of beroepsclausule

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, T.a.v. Juridisch BureauPostbus 4831000 AL AMSTERDAM

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:uw naam, adres en telefoonnummerde datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekeninghet besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluitwaarom u bezwaar maakt.Het dagelijks bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen. 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.  Spoed? Voorlopige voorzieningBij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam sector Bestuursrecht AlgemeenPostbus 758501070 AW AMSTERDAM Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie