Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2019, 22887Ruimtelijke plannen[Bestemmingsplan ‘Kerkstraat 39, Lage Zwaluwe’ ]

Logo Drimmelen

[Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 april 2019 het bestemmingsplan “Kerkstraat 39, Lage Zwaluwe” heeft vastgesteld.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Het vastgestelde plan ligt vanaf vrijdag 26 april 2019, gedurende zes weken (tot en met 6 juni 2019), op het gemeentehuis, Park 1 te Made, voor een ieder ter inzage.

Het plan is eveneens langs elektronische weg te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1719.5bp18kerkstr39-vg01. 

Gedurende de termijn dat het besluit ter inzage ligt kunnen belanghebbenden die een zienswijze ten aanzien van het ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt beroep instellen.

Daarnaast kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze ten aanzien van het ontwerpplan kenbaar te maken beroep instellen.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 EA te ‘s-Gravenhage.

Het besluit treedt in werking daags na de termijn van terinzagelegging. Binnen de termijn van terinzagelegging is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst de inwerkingtreding van het besluit totdat op het verzoek is beslist.

]

[Made] [25 april 2019]

[burgemeester en wethouders][gemeente Drimmelen],