Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 22820VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Iedyk Wânswert

Logo Noardeast-Fryslân

Ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten “strijd regels ruimtelijke ordening”,” oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting”, “bouwen van een bouwwerk” en “uitvoeren van een werk” ten behoeve van de aanleg van een mestbassin aan de Iedyk in Wânswert (kadastraal bekend gemeente Hallum, sectie H, nummer 269).

Terinzagelegging

De ontwerp omgevingsvergunning, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van donderdag 25 april 2019 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en ook op internet raadplegen op https://www.noardeast-fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage.

Zienswijze

Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de afdeling Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoon 0519 – 29 88 88.

 

 

Datum publicatie: woensdag 24 april 2019