Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 22664VergunningenOmgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarde voor geluid voor bouw woning, Korteraarseweg 131 te Ter Aar

Logo Nieuwkoop

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij afwijken van het bestemmingsplan 'Korteraar 2008' met toepassing van:

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor:

het bouwen van een woning op perceel Korteraarseweg naast nummer 129 (toekomstig huisnummer 131) te Ter Aar (registratienummer W-2018-0105). De woning is in strijd met het bestemmingsplan 'Korteraar 2008', omdat voor de betreffende locatie momenteel nog voorzien is van de bestemmingen ‘tuin’ en deels ‘water’ en op die bestemmingen geen woning mag worden gebouwd. Het bestemmingsplan bevat voor deze locatie wel de mogelijkheid om na een procedure een woning toe te laten.

Ook heeft Omgevingsdienst West-Holland namens burgemeester en wethouders hogere waarden vastgesteld, vanwege wegverkeerslawaai van de Korteraarseweg op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Ten behoeve van de nieuwe woning, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst West-Holland heeft een hogere waarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor dit specifieke bouwplan een hogere geluidsbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Ter inzage

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 25 april 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Klant Contact Centrum van de gemeente Nieuwkoop (voor openingstijden en adresgegevens zie www.nieuwkoop.nl). De beschikking met bijlagen is ook hierbij te bekijken en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen

Het besluit is voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van publicatie van het besluit bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan alleen ingesteld worden door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend of een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen of niet tijdig een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking heeft ingebracht. Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft ingesteld.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.