Kennisgeving van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor lampen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer een overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor lampen algemeen verbindend te verklaren vanaf de datum van publicatie van het definitief besluit in de Staatscourant tot 1 januari 2023.

Het verzoek is ingediend door Stichting LightRec heeft betrekking op lampen, zoals beschreven in categorie 3 van bijlage III van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en artikel 2, lid 1 onder b van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, die voor de eerste maal op de Nederlandse markt worden afgezet.

De afvalbeheersbijdrage voor lampen wordt geheven teneinde de continuering van het huidige afvalbeheerssysteem voor verlichting en armaturen. Vanaf 15 augustus 2018 is bijlage I van richtlijn nr. 2012/19/EU vervangen door bijlage III. Het verzoek is daarom in afwijking van de voorgaande algemeen verbindend verklaring van LightRec beperkt tot de productcategorie 3: Lampen.

De verkoop van kwikhoudende gasontladingslampen, bestaande uit TL en spaarlampen (TL en CFL) neemt sinds 2011 in omvang af en wordt op steeds grotere schaal vervangen door ledlampen (light-emitting diodes). Hiermee zullen op termijn TL en CFL uitfaseren. LightRec verwacht dat nog meer dan 10 jaar een inzamel- en recyclingsysteem nodig is gericht op TL en CFL. Door de milieurisico’s van kwikhoudende lampen na afdanking is dit een kostbaar proces. Om te voorkomen dat de inzameling en recycling van de afgedankte TL en CFL volledig voor rekening gaat komen van de producenten en importeurs van ledlampen, hebben de deelnemers in LightRec besloten vanaf 2013 een voorziening te gaan vormen voor de verwachte toekomstige uitgaven. Omwille van de continuering van de opgezette inzamel- en verwerkingsstructuur is dit verzoek tot avv ingediend

Het gaat hier om lampen zoals opgenomen in categorie 3 van bijlage III van de WEEE-richtlijn. Hieronder vallen onder andere TL-buizen (TL), CFL-spaarlampen (CFL) en (retrofit) ledlampen (exclusief gloeilampen en halogeenlampen).

Het verzoek, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 22 april 2019 tot en met 3 juni 2019 ter inzage bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht.

U dient vooraf echter wel een afspraak te maken via nummer 088 79 77 102, optie 3.

Een ieder kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat p/a Rijkswaterstaat (RWS), afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht, onder vermelding van "zienswijzen avv" op de envelop en op de zienswijzen.

Tevens dient u de zienswijze per e-mail te zenden aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl onder vermelding van “zienswijze avv”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u voor het maken van een afspraak telefonisch contact opnemen via nummer 088 7977102, optie 3.

Naar boven