Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 22479VerkeersbesluitenVerkeersbesluit plaatsen gehandicaptenparkeerplaats Mondlanestraat te Amsterdam-Nieuw West.

Logo Amsterdam

Kenmerk: Z-19-317831-125053 (NW19-05879)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

 

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • artikel 49 lid 1 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • onderdeel l.1 uit het bij de Verordening op het lokaal bestuur behorende bevoegdhedenregister van het dagelijks bestuur alsmede onderdeel l.1 van het algemeen mandaatbesluit stadsdeel Nieuw West;

 • Ingevolge de Nota Parkeren, wordt een gehandicaptenparkeerplaats niet toegekend voordat een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager.

 • Voorts wordt op grond van de Nota een gehandicaptenparkeerplaats als regel toegekend indien de geschatte loopafstand van de aanvrager minder bedraagt dan 100 meter.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat wij op 04-01-2019 van u een verzoek hebben ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen;

 • 2.

  dat op basis van voornoemde overwegingen meent het algemeen bestuur van de bestuurscommissie een gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een kenteken dient te worden toegewezen;

 • 3.

  dat we het bord, onderbord en markering plaatsen op onderstaand adres met het desbetreffende kenteken;

 • 4.

  dat dit besluit wordt gepubliceerd in De Staatscourant op www.overheid.nl;

BESLUIT

door het plaatsen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Gehandicaptenparkeerplaats” te plaatsen op de

volgende locatie:

Mondlanestraat ter hoogte van perceel nr. 3(parkeervaknummer 113339485364) met als onderbord 98-SK-SG

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

In uw bezwaarschrift moeten staan:

- uw naam en adres

- de datum en handtekening

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);

- de redenen van uw bezwaar.

 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen,

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Nina Gombert