Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 22442Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit verwijderen gehandicaptenparkeerplaats Wannepad te Amsterdam-Nieuw West.

Logo Amsterdam

Kenmerk: Z-19-341388-124978 (NW19-05881)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • artikel 49 lid 1 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • onderdeel l.1 uit het bij de Verordening op het lokaal bestuur behorende bevoegdhedenregister van het dagelijks bestuur alsmede onderdeel l.1 van het algemeen mandaatbesluit stadsdeel Nieuw West;

 • Ingevolge de Nota Parkeren, wordt een gehandicaptenparkeerplaats niet toegekend voordat een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager.

 • Voorts wordt op grond van de Nota een gehandicaptenparkeerplaats als regel toegekend indien de geschatte loopafstand van de aanvrager minder bedraagt dan 100 meter.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat wij op 30-03-2019 van u een verzoek hebben ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen;

 • 2.

  dat op basis van voornoemde overwegingen meent het algemeen bestuur van de bestuurscommissie een gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een kenteken dient te worden Verwijderd;

 • 3.

  dat we het bord, onderbord en markering verwijderen op onderstaand adres met het desbetreffende kenteken;

 • 4.

  dat dit besluit wordt gepubliceerd in De Staatscourant op www.overheid.nl;

BESLUIT

door het verwijderen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Gehandicaptenparkeerplaats” te verwijderen op de

volgende locatie:

Wannepad ter hoogte van perceel 40(parkeervak nr. 116137484075) met als onderbord 10-VZ-GV

.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen,

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Nina Gombert

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

In uw bezwaarschrift moeten staan:

 • -

  uw naam en adres

 • -

  de datum en handtekening

 • -

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

  een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);

 • -

  de redenen van uw bezwaar.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.