Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 22338VergunningenProvincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen van Kaapstad PGS BV tot het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van verpakte (gevaarlijke) stoffen voor een totale hoeveelheid van ten hoogste 50.000 ton.

 

Aanvrager: Kaapstad PGS BV

Locatie: Kaapstadweg, Amsterdam (kadastrale locatie K 4359)

Zaaknummer: 8852601

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

-provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

-stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Eventuele bedenkingen tegen deze m.e.r.-beoordeling kunnen worden ingebracht in het kader van het besluit ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.