Sprundelseweg 27, Rucphen Bouwen van een vervangende woning met garage

Logo Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 

Voor : het bouwen van een vervangende woning met garage

Activiteit(en) : bouwen en strijdig gebruik

Locatie : Sprundelseweg 27 te Rucphen

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08:00 tot 12:00 en woensdagmiddag van 08:00 tot 20:00.

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het bestemmingsplan. In deze overeenkomst zijn het verhaal van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht .

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Naar boven