Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 22012Ruimtelijke plannenLelystad – Larserknoop, 1e Structurele Herziening

Logo Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 19 maart 2019 de eerste structurele herziening van het exploitatieplan Lelystad – Larserknoop (‘Lelystad – Larserknoop, 1e Structurele Herziening’) heeft vastgesteld. Met de herziening wordt de voorgaande versie van het exploitatieplan op een aantal structurele punten gewijzigd. Om die reden is het besluit voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De herziening van het exploitatieplan is opgezet als een digitaal plan zoals de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening voorschrijven.

Inzage 

Het besluit tot vaststelling van de herziening van het exploitatieplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het Stadhuis aan het stadhuisplein 2. De Informatiebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.0995.EP00001-VG01 en op de gemeentelijke website www.lelystad.nl.

Beroep 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende tegen het raadsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld, kan tijdens deze termijn bij de voorzitter van de Afdeling tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het instellen van beroep is mogelijk voor een belanghebbende:

- die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

- voor zover het beroep is gericht op door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Het ondertekende beroepschrift en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dienen ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden van het beroep en een eventueel verzoek. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding 

Het raadsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.