Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TytsjerksteradielStaatscourant 2019, 21995VergunningenBesluit intrekken omgevingsvergunning voor de bouw van 17 recreatiewoningen op recreatiepark Zwartkruis (olonr. 931257)

Logo Tytsjerksteradiel

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2.33 lid 2 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning voor het realiseren van 17 recreatiewoningen op het recreatiepark Zwartkruis is ingetrokken:

Het betreft een vergunning voor de bouw van 10 recreatiewoningen, 5 chalets en 2 recreatieve woonarken op het recreatiepark Zwartkruis, door ons afgegeven op 12 januari 2015 en met Olonr.: 931257.Het besluit en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum.

 

Beroepsclausule en inwerkingtredingHet besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant en op het electronisch Gemeenteblad

Niet mee eens? Een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit, kan vanaf de dag na de eerste dag van terinzagelegging gedurende een periode van zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan per brief of langs de digitale weg (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Ook voor belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, staat deze rechtsgang open. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Als gedurende de beroepstermijn een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt het besluit nooit eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

N.B. voor het behandelen van uw aanvraag bij de rechtbank moet u griffierecht betalen (zie www.rechtspraak.nl). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een beroepschrift indient.