Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2019, 21729VerkeersbesluitenParkeerverbod achterpad John Davisstraat Geldrop

Logo Geldrop-Mierlo

Samenvatting

Het verkeersbesluit behelst het instellen van een parkeerverbod op het achterpad van de John Davisstraat in Geldrop, zodat het achterpad voldoende toegankelijk blijft. Het verkeersbesluit treedt op 18 april 2019 in werking.

Aanleiding

Op piekmomenten zijn er te weinig parkeerplaatsen bij winkelcentrum Coevering, met name aan de zuidoostzijde van het winkelcentrum. Hierdoor wordt er ook aan de achterzijde van de John Davisstraat geparkeerd, waardoor het gebruik van de aldaar aanwezige garageboxen regelmatig wordt gehinderd.

Huidige verkeersituatie

In de huidige situatie is het toegestaan om op het achterpad achter de John Davisstraat te parkeren, mits de uitgang van de aldaar aanwezige garageboxen niet wordt belemmerd. Hier is niet direct sprake van, want dan zou er vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dan wel de Wegenverkeerswet handhavend kunnen worden opgetreden. In de praktijk worden de auto’s dusdanig aan de westelijke zijde van het achterpad geparkeerd, dat het weliswaar mogelijk is om uit de garageboxen weg te rijden, maar dat hierdoor wel één of twee keer voor- en achteruit gereden moet worden. Dit zorgt ook voor een toename van de kans op beschadiging van autovoertuigen.

Gebruikers van de garageboxen klagen regelmatig over deze overlast. Het is duidelijk dat het voor de toegang en bruikbaarheid van het achterpad ongewenst is dat er ter hoogte van de garageboxen op het achterpad van de John Davisstraat geparkeerd wordt.

Gewenste verkeersituatie

Voorgesteld wordt om aan één zijde van het achterpad een parkeerverbod in te stellen. Hiervoor wordt een onderbroken gele streep op de stoeprand aangebracht ter hoogte van de garageboxen van de John Davisstraat 12 tot en met 26. Ter hoogte van de T-kruising wordt deze gele streep niet aangebracht, omdat parkeren op het kruisingsvlak al niet is toegestaan.

Door het aanbrengen van de onderbroken gele streep is het niet meer toegestaan om aan westelijke zijde van het achterpad te parkeren. Het was al niet toegestaan, op basis van de APV, om direct voor de garageboxen te parkeren.

Juridisch kader

Op basis van artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer kan hierover een verkeersbesluit worden genomen om de gewenste verkeerssituatie te bewerkstelligen.

Afstemming politie

De genoemde wegen zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de politie, die op 10 april 2019 een positief advies heeft afgegeven.

Dit verkeersbesluit is op 11 april 2019 genomen met het oog op het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg. Op 17 april 2019 wordt het besluit gepubliceerd in Middenstandsbelangen en de Staatscourant.

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘VKB2019-06 Parkeerverbod John Davisstraat, d.d.3 april 2019’.

Motivering / Belangenafweging

Motivering wegenverkeerswet

In artikel 21 van het BABW zijn voorschriften opgenomen omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Doelstelling

De maatregel is bedoeld om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, zodat de voertuigen op een goede manier uit de garageboxen kunnen wegrijden.

Belangenafweging

We beseffen dat er bij piekmomenten sprake is van een hoge parkeerdruk aan de zuidoostzijde van Winkelcentrum Coevering. Aan andere zijden van het winkelcentrum is de parkeerdruk minder groot. Hier kan vaak nog wel parkeerruimte worden gevonden. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat bezoekers hun auto op het achterpad van de John Davisstraat parkeren. Gelet op de beschikbaarheid van voldoende parkeergelegenheid elders rondom het winkelcentrum Coevering, hechten wij in deze meer belang aan het bieden van voldoende manoeuvreerruimte, zodat de gebruikers van de garageboxen aan het achterpad van de John Daviesstraat op een goede wijze de garageboxen kunnen verlaten.

Bebordingsplan

Het vorenstaande houdt in dat onderstaande markering geplaatst wordt op de volgende locaties, conform de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘VKB2019-06 Parkeerverbod John Davisstraat, d.d.3 april 2019’.

1)     Het aanbrengen van een onderbroken gele streep aan de westelijke zijde van het achterpad van de woningen aan de John Davisstraat 12 tot en met 26 in Geldrop om aan te geven dat er aan deze zijde van de weg niet geparkeerd mag worden.

Geldrop-Mierlo, 11 april 2019

namens burgemeester en wethouders,

Gabriel van Houtert

Senior cluster Ontwerp  

Rechtsbescherming

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.