Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 21706Interne regelingen

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 4 april 2019, kenmerk 1509423-188975-WJZ, houdende verlening van mandaat betreffende de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën)

De Minister voor Medische Zorg,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelezen de instemming van de algemeen directeur Douane van 11 maart 2019, kenmerk DLK 2019/025;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister voor Medische Zorg;

b. algemeen directeur Douane:

de algemeen directeur Douane als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003;

Artikel 2

Aan de algemeen directeur Douane wordt de bevoegdheid verleend tot:

  • a. het namens de minister nemen van een besluit op een aanvraag van een vergunning of een registratie, een speciale vergunning of een speciale registratie en tot het nemen van een besluit tot schorsing of intrekking van een vergunning of registratie, een speciale vergunning of speciale registratie, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën;

  • b. het namens de minister verbieden van het binnen of buiten het douane gebied van de Unie brengen van stoffen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën.

Artikel 3

  • 1. De algemeen directeur Douane kan ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

  • 2. Besluiten tot verlening van ondermandaat worden in afschrift gezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het centraal register, bedoeld in artikel 17 van de Mandaatregeling VWS.

Artikel 4

Ondertekening van besluiten op grond van mandaat vindt plaats op de volgende wijze:

De Minister voor Medische Zorg,

namens deze,

(naam)

(handtekening)

(functie)

Belastingdienst Douane

Artikel 5

De Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2018.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins