Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2019, 21700Ruimtelijke plannenParapluplan Archeologie (vaststelling)

Logo Alphen aan den Rijn

Beschrijving

Het college van Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maakt op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in zijn vergadering van 28 maart 2019 het Parapluplan Archeologie heeft vastgesteld. Dit parapluplan richt zich op archeologie omdat archeologische sporen ons iets vertellen over vorige generaties en de bijzondere kenmerken van een gebied. Uitgangspunt van het Parapluplan Archeologie is om geactualiseerde archeologische waarden en verwachtingen in een juridisch kader te gieten. Daarmee wordt archeologie beter verweven in beoogde ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn daarbij twee hoofddoelstellingen:

  • 1.

    zorgvuldige omgang met verwachtingen en sporen,

  • 2.

    onderzoek op maat.

Dit laatste betekent dat niet meer word onderzocht dan strikt noodzakelijk is.

Het bestemmingsplan en haar grenzen

Het Parapluplan Archeologie beslaat het grondgebied van de hele gemeente.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde Parapluplan Archeologie, met identificatienummer NL.IMRO.0484.archeologie-VA01, met bijbehorende stukken, ligt van 18 april tot en met 29 mei 2019 ter inzage bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde periode bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van beroep is alleen mogelijk door een belanghebbende aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een verzoek om voorlopige voorziening tot schorsing van het plan kunt u indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, 17 april 2019